ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Site map
แผนผังเว็บไซต์
Databases
ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ
Services
บริการประเภทต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง
e-Contents
Information ที่สำนักหอสมุดกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป
Forum
 • Ask a Librarian - สำหรับให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูล และฐานข้อมูล Online ต่างๆ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Links
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
 • เครือข่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่เกี่ยวข้อง
 • Education and Knowledge
 • Search Engine
 • ความรู้ด้าน IT
Download
รวมโปรแกรมที่จำเป็นในการใช้งานเพื่อการศึกษา โดยโปรแกรมต่างๆ นั้นเป็นโปรแกรมที่ไม่มีการคิดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน
 • โปรแกรมทั่วไป
 • Anti-virus Program
About us
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008

 • ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
 • Location Code / Status
 • หมายเลขโทรศัพท์ ภายในสำนักหอสมุดกลาง

 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
 • ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ

 • คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

 • ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง
 • สารสำนักหอสมุดกลาง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บริการประเภทต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง

 • สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Latest Update : 23 November 2023, 05:37 PM

  Version : ปีการศึกษา 2558

  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636