ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยแก่นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยให้คำปรึกษา แนะนำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบรรณานุกรมมากยิ่งขึ้น สามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงทางวิชาการ และสามารถจัดทำผลงานวิชาการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
ประเภทผลงานที่บริการให้คำปรึกษาการจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ
  • บทความ
  • รายงานการวิจัย
  • สารนิพนธ์
  • การค้นคว้าอิสระ
  • วิทยานิพนธ์
  • ดุษฎีนิพนธ์
* ที่ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)

ช่องทางการให้บริการ

  1. ทางแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ที่ "แบบฟอร์มขอใช้บริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ"
    เว็บไซต์ https://www.lib.ru.ac.th/services/bibliography-consult-service-form.php หรือ https://bit.ly/rulibrary-biblio-consult

  2. เคาน์เตอร์บริการ ณ ชั้น 1-2 อาคาร 2 หน่วยบริการวารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ภาพแนะนำข้อมูลบริการให้คำปรึกษา การจัดทำบรรณานุกรมในงานวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
ชั้น 1-2 อาคาร 2 หน่วยบริการวารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 0-2310-8000 กด 4302
e-Mail : rujournalservices@gmail.com

ข้อมูลโดย : หน่วยบริการสารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 12 January 2022, 01:58 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636