Services >> การสมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิก

ช่องทางการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 : การสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง
  ติดต่อได้ที่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

  สมาชิก / ประเภท
  หลักฐาน
  นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

  (หมดอายุการเป็นสมาชิกทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน มาต่ออายุสมาชิกห้องสมุด)
  - บัตรประจำตัวนักศึกษา / นักเรียน
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

  (หมดอายุการเป็นสมาชิกตามบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือบัตรพนักงานของรัฐ หรือสัญญาจ้างที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดออกให้)
  - บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
  - บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ช่องทางที่ 2 : การสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
 • นักศึกษา และนักเรียนต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิก : สามารถยืมทรัพยากรของสำนักหอสมุดกลางได้ ตามระเบียบการยืม-คืน

 • บุคคลทั่วไป นำบัตรประชาชนมาแสดง สามารถเข้าใช้บริการหนังสือ ณ อาคาร 1 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้
 • บริการบางส่วนที่จัดไว้เฉพาะ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามระเบียบค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

Latest Update : 01 August 2022, 06:19 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636