ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> การสมัครสมาชิก และการต่ออายุสมาชิก
การสมัครสมาชิก

ช่องทางการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 : การสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง
  ติดต่อได้ที่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

  สมาชิก / ประเภท
  หลักฐาน
  นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)

  (หมดอายุการเป็นสมาชิกทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ต้องนำใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน มาต่ออายุสมาชิกห้องสมุด)
  - บัตรประจำตัวนักศึกษา / นักเรียน
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

  (หมดอายุการเป็นสมาชิกตามบัตรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือบัตรพนักงานของรัฐ หรือสัญญาจ้างที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดออกให้)
  - บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
  - บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ช่องทางที่ 2 : การสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
 • นักศึกษา และนักเรียนต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิก : สามารถยืมทรัพยากรของสำนักหอสมุดกลางได้ ตามระเบียบการยืม-คืน

 • บุคคลทั่วไป นำบัตรประชาชนมาแสดง สามารถเข้าใช้บริการหนังสือ ณ อาคาร 1 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้
 • บริการบางส่วนที่จัดไว้เฉพาะ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามระเบียบค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
การต่ออายุสมาชิก

หากเคยสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว เลือกต่ออายุสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางที่ 1 : การต่ออายุสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง
  ติดต่อได้ที่ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 1 โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

  สมาชิก / ประเภท
  หลักฐาน
  นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
  - บัตรประจำตัวนักศึกษา / นักเรียน
  - ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

  - บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
  - บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • ช่องทางที่ 2 : การต่ออายุสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

Latest Update : 23 November 2023, 04:07 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636