ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง

เพื่อให้การดำเนินการของสำนักหอสมุดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 จึงกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. ) ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 2. ) ต้องแสดงหลักฐาน บัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 3. ) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องใช้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
 4. ) ดูแล ระมัดระวัง รักษาทรัพย์สินและของมีค่าส่วนตัวที่นำเข้าสำนักหอสมุดกลาง หากสูญหายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้น ให้ความสูญหายหรือเสียหายแห่งทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 5. ) ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารเฉพาะในบริเวณที่กำหนด หรือมิให้เกิดเสียงดังหรือมีพฤติการณ์รบกวนผู้อื่น
 6. ) การชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษา ให้ใช้เฉพาะในบริเวณที่กำหนด
 7. ) ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งของ หรือกระเป๋าทุกครั้งที่ขอทำการตรวจค้น

ข้อ 2 ข้อห้ามในการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง

 1. ) ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง
 2. ) ห้ามสูบบุหรี่ เล่นการพนัน ภายในสำนักหอสมุดกลาง
 3. ) ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
 4. ) ห้ามจองที่นั่ง
 5. ) ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางออกไปภายนอก โดยมิได้ยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Latest Update : 01 April 2024, 01:31 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636