ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการ Wi-Fi
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ Wi-Fi ชื่อ RU-WiFi
  1. นําอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Wi-Fi ได้ มาใช้ตามพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi ชื่อ RU-WiFi
  2. อุปกรณ์ที่นํามาใช้ต้องชาร์ตไฟแบตเตอรี่มาก่อน ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กไฟฟ้าในห้องสมุด (ยกเว้น อาคาร 3 ซึ่งมีบริการจุดชาร์จแบตเตอร์รี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร และบริการรางปลั๊กไฟ)
  3. การใช้งาน Wi-Fi สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการได้ทันที
พื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi
อาคาร 1 ชั้น 1 - 5
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคาร 2 ชั้น 1 - 2 บริเวณห้องบริการวารสารและเอกสาร
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 2 ชั้น 1 - 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคาร 3 ชั้น 1 - 5
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 3 ชั้น 1-5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเชื่อมต่อ

1. เปิดการใช้งาน Wireless Network Connection และคลิกที่ Icon ของ Wireless Network Connection บน Taskbar

2. ระบบจะแสดง Wireless Network ที่ชื่อ RU-WiFi
     * หากไม่พบ หรือขึ้นหน้าจอถาม password หรือ wpa key กรุณากด Refesh network list อีกครั้ง *

3. คลิกเลือกเชื่อมต่อ (Connect) ที่ชื่อ RU-WiFi

4. ระบบจะทําการเชื่อมต่อ

5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะกําหนด IP Address, Gateway และ DNS ให้กับ Notebook อัตโนมัติ

6. เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Chrome, Firefox, Safari และ Edge) จะแสดงหน้าจอให้ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใช้ "User name" เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และ "Password" ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งาน "อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://beta-e-service.ru.ac.th:90

7. หลังจาก Login แล้ว เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Chrome, Firefox, Safari และ Edge) ได้ทันที

1. เลือกเมนู setting

2. เลือก เมนู Wi-Fi

3. เปิดการทำงานของ wifi ให้เป็น "ON" แล้วเลือกเครือข่าย RU-WiFi

4. เมื่อเชื่อมต่อกับตัวกระจายสัญญาณของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว จะมีสัญลักษณ์ เครื่องหมาย √ หน้า RU-WiFi

5. ระบบจะแจ้งเตือนให้ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอัตโนมัติ

ใช้ "User name" เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และ "Password" ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งาน "อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://beta-e-service.ru.ac.th:90

6. หลังจาก Login แล้ว เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Safari) ได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสาร : การให้บริการ Wi-Fi แบบ pdf คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย : ส่วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด และศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 18 September 2023, 02:31 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636