Services >> บริการ Wi-Fi
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ Wi-Fi
  1. นํา Notebook ที่สามารถใช้ Wi-Fi ได้ มาใช้ตามพื้นที่ที่ให้บริการ
  2. Notebook ที่นํามาใช้ต้องชาร์ตไฟแบตเตอรี่มาก่อน ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กไฟฟ้าในห้องสมุด (ยกเว้นห้องบริการบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3)
  3. การใช้งาน Wi-Fi สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการได้ทันที
พื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi
อาคาร 1 ชั้น 1 บริเวณห้องโถง และห้องฝึกอบรม
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคาร 2 ชั้น 1 - 2 บริเวณห้องบริการวารสารและเอกสาร
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 2 ชั้น 1 - 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคาร 3 ชั้น 1-5
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 3 ชั้น 1-5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเชื่อมต่อ

1. เปิดการใช้งาน Wireless Network Connection และคลิกที่ Icon ของ Wireless Network Connection บน Taskbar

2. ระบบจะแสดง Wireless Network ที่ชื่อ RU-WiFi
     * หากไม่พบ หรือขึ้นหน้าจอถาม password หรือ wpa key กรุณากด Refesh network list อีกครั้ง *

3. คลิกเลือกเชื่อมต่อ (Connect) ที่ชื่อ RU-WiFi

4. ระบบจะทําการเชื่อมต่อ

5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะกําหนด IP Address, Gateway และ DNS ให้กับ Notebook อัตโนมัติ

6. เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Internet Explorer หรือ Firefox) ได้ทันที

1. เลือกเมนู setting

2. เลือก เมนู Wi-Fi

3. เปิดการทำงานของ wifi ให้เป็น "ON" แล้วเลือกเครือข่าย RU-WiFi

4. เมื่อเชื่อมต่อกับตัวกระจายสัญญาณของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว จะมีสัญลักษณ์ เครื่องหมาย √ หน้า RU-WiFi

5. ระบบจะทําการกําหนด IP Address, Subnet Mask และ Router ให้โดยอัตโนมัติ

6. เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Safari) ได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสาร : การให้บริการ Wi-Fi แบบ pdf คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย : ส่วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด และศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 21 June 2021, 05:48 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636