ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> การให้บริการในส่วนของภูมิภาค
การให้บริการในส่วนของภูมิภาค
 • หนังสือทั่วไป
 • หนังสืออ้างอิง
 • วิทยานิพนธ์
 • ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ข่าวสารทั่วไป ตามความต้องการของผู้ใช้
 • สื่อการเรียนการสอนวิดีโอเทป เทปสรุปคำบรรยาย
 • บริการ Online ผ่านเครือข่าย Internet บริการยืมหนังสือและเอกสารระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานที่อยู่ในความตกลง โดยขอถ่ายสำเนาเอกสารให้ หรือ ผู้ใช้ถือแบบฟอร์มไปยืมด้วยตนเอง
 • บริการอื่น ด้วยวิธี โทรศัพท์ / โทรสารผ่านดาวเทียม ที่หมายเลข 137 หรือจดหมายพร้อมแบบฟอร์มแสดงรายละเอียดรายการที่ขอใช้บริการ ไปยัง ..
  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  ชั้นลอย อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทร. 0-2310-8646

ผู้ให้บริการในส่วนกลางจะทำหน้าที่สืบค้นสารสนเทศ และจัดส่งเอกสารที่ค้นได้ ให้ผู้ใช้ทางโทรสารผ่านดาวเทียมและทางไปรษณีย์

Latest Update : 21 June 2021, 05:55 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636