พระบรมราโชวาท และพระราโชวาท
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระบรมราโชวาท

| พ.ศ.๒๕๑๘ - พ.ศ.๒๕๒๔ |

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

| ๒๕๒๕-๒๕๒๙ | ๒๕๓๑-๒๕๓๔ | ๒๕๓๕-๒๕๔๐ | ๒๕๔๑-๒๕๔๕ | ๒๕๔๖-๒๕๔๙ |

 

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิถุนายน 2557 11:05:44 น.