Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ISP ของที่อื่นต้อง ใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 Gale Academic OneFile 1. Go Next Gale Academic OneFile (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62)

ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ

  
 iGLibrary 2. Go Next iGLibrary (iG Publishing) (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) แบบสหสาขาวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารและจัดการ การศึกษา สังคมศาสตร์ ฯลฯ จากหลายสำนักพิมพ์ (สามารถ Copy, Print, Download มี Search Engine, Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่าง ๆ)

  
3. Oxford Law Online Package
  
 Oxford Competition Law (OCL) 3.1 Go Next Oxford Competition Law (OCL) (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ และตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียด เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันและการตลาด จากกลุ่มประเทศสมาชิกจากสหภาพยุโรปและประเทศต่างๆ ที่มีแหล่งข้อมูลเชื่อมโยง น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบจาก Oxford University Press แล้ว (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Oxford Constitutions of the World (OCW)  3.2 Go Next Oxford Constitutions of the World (OCW) (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงาน ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ ตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียด เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ประวัติและการแก้ไขของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจากทั่วโลกทั้งระดับประเทศและระดับรัฐย่อย ที่เป็นฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ด้วย (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Oxford Reports on International Law (ORIL) 3.3 Go Next Oxford Reports on International Law (ORIL) (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสารรายงานเกี่ยวกับคดีมากกว่า 2,000 คดี ของกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลศาลของกลุ่มประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก อาทิ แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป และโอเชียเนีย โดยครอบคลุมเนื้อหากฎหมายสิทธิมนุษยชน อาชญากรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา ทางทะเล สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Oxford legal Research Library (OLRL) : Financial and Banking Law (FBL) 3.4 Go Next Oxford legal Research Library (OLRL) : Financial and Banking Law (FBL) (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงานเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการธนาคาร ที่มีการรวบรวมรายการกฎหมายที่มากและพร้อมที่สุดในตลาด ซึ่งถูกแนะนำให้เข้าใช้ผลงานที่จัดขึ้นตาม Mann on the Legal Aspect of Money and Derham on the Law of Set-Off ที่สำคัญล่าสุด โดยผู้ปฏิบัติงานจริงและนักวิชาการชั้นนำทั่วโลกในสาขานี้ ครอบคลุมคอลเลกชั่นรวมกว่า 40 ชื่อ ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาการปฏิบัติการทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการธนาคาร มติธนาคาร ความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินทุน ตลาดทุน ระเบียบทางการเงิน ข้อพิพาททางการเงิน กองทุน การเงินอิสลาม และโครงการการเงิน ฯลฯ (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Oxford legal Research Library : International Commercial Arbitration 3.5 Go Next Oxford legal Research Library : International Commercial Arbitration (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงานเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ จากข้อความของหน่วยงานอนุญาโตตุลาการหลักและเขตอำนาจศาล รวมไปถึงตำราที่ได้รับการยอมรับและรับรองอย่างเป็นทางการจำนวนมาก ที่ครอบคลุมกฎขององค์กรอนุญาโตตุลาการโดยเฉพาะ เป็นต้น (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Oxford legal Research Library (OLRL) : International Commercial Law 3.6 Go Next Oxford legal Research Library (OLRL) : International Commercial Law (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงานเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่มีในแหล่งข้อมูลอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายการขายและรวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายของสัญญาและ หน่วยงาน การประกันภัยการขนส่งและการขนส่งสินค้า โดยประกอบด้วยคอลเลกชั่นทั้ง 4 Edition ของ Schlechtriem และ Schwenzer ได้แก่ Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods and Bridge : International Sale of Goods และอื่นๆ อีกมากมายโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Oxford legal Research Library : Private International Law 3.7 Go Next Oxford legal Research Library : Private International Law (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงานเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผลงานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการที่ทำการศึกษาและวิจัยในสาขานี้ นำเสนอเนื้อหาที่มีค่าในรูปแบบเชื่อมโยงการค้นหาและเข้าถึงได้ง่าน ประกอบด้วยผลงานที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ Cheshire, North, and Fawcett on Private International Law, Briggs: Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, and Raphael: The Anti-Suit Injunction (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Investment Claims (IC) 3.8 Go Next Investment Claims (IC) (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ที่ให้บริการด้านเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ ตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียด และสนธิสัญญา เกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้รับรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งานด้านวิชาการ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเอกสารและข้อเขียนอื่นๆ ได้อย่างมากมาย (สามารถ Copy, Print, Download, Share เอกสารได้)

  
 Passport Euromonitor International 4. Go Next Passport Euromonitor International (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 62)

ฐานข้อมูลออนไลน์แบบบูรณาการ สำหรับค้นคว้าข่าวสาร งานวิจัย บทวิเคราะห์ การคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้า และข้อมูลทางสถิติด้านการตลาด ทางธุรกิจ ช่องทางการขาย เกี่ยวกับบริษัท แบรนด์ ในอุตสาหกรรมมากกว่า 40 กลุ่ม ระบบเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ที่วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน โดยสามารถนำเนื้อหาทั้งหมดมาเชื่อมโยง เปรียบเทียบ และ Export ในรูปแบบเอกสารต่างๆ ได้ ผ่านเทคโนโลยีการสืบค้น Platform "Passport Euromonitor International"

  

Latest Update : 01 August 2019, 06:05 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636