Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 
Communication & Mass Media Complete 1. Go Next Communication & Mass Media Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566)
ฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง

ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมาย และการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ และข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุด และการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล (สก. ทดลองใช้)

[สำหรับฐานข้อมูลนี้ กรณีใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) และไม่ใช้บริการ Proxy Server สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2566]
 
 Legal Source 2. Go Next Legal Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566)
แหล่งข้อมูลที่สำคัญ สำหรับประเด็นการศึกษา ความคิด และเทรนด์ของโลกกฎหมาย ฐานข้อมูลซึ่งพัฒนามาจากการควบรวมของฐานข้อมูลคุณภาพสูงจากบริษัท EBSCO และสำนักพิมพ์ H.W. Wilson มีแหล่งข้อมูลเฉพาะจำนวนมากที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลใด ๆ มาก่อน มีข้อมูลฉบับเต็ม(Full-text) ทางด้านกฎหมายของโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง

วารสารกฎหมายวิชาการนี้ เป็นทรัพยากรที่ดีเยี่ยมสำหรับทนายความ, นักวิชา, นักธุรกิจ, บรรณารักษ์ทางด้านกฎหมาย, นักศึกษา, นิติกร, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย คอลเลคชั่นนี้มีข้อมูลหลักเป็น วินัยทางกฎหมายและหัวข้อกฎหมาย เช่น ความยุติธรรมทางอาญาตาม กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการก่ออาชญากรรม กฎหมายการแพทย์ กฎหมายทรัพยากร กฎหมายแรงงานและมนุษยชน กฎหมายจริยธรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ อีกมากมาย

ครอบคลุมกฎหมายระหว่างประเทศและการเข้าถึงบทความสัมมนาทางวิชาการ การสำรวจขอบเขตอำนาจในการการตัดสินคดี การตัดสินใจของศาล บทบัญญัติแห่งกฎหมาย, หนังสือ, บทวิจารณ์หนังสือและอื่น ๆ รวมถึงวารสารนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (สก. ทดลองใช้)

[สำหรับฐานข้อมูลนี้ กรณีใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) และไม่ใช้บริการ Proxy Server สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2566]
 
 National Geographic Virtual Library 3. Go Next National Geographic Virtual Library (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566)
ฐานข้อมูลนิตยสาร National Geographic ตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน (สก. ทดลองใช้)
 
Proquest 4. Go Next Proquest (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

- ดาวน์โหลด Title List (ตัวอย่างรายชื่อหนังสือ Open Access)

 
Sociology Source Ultimate 5. Go Next Sociology Source Ultimate (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566)
เป็นแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วย Peer-Review, วารสารฉบับเต็ม จำนวนมากกว่าฐานข้อมูลการวิจัยทางสังคมวิทยาอื่น ๆ ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนที่ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสารระหว่างกัน โดยหัวข้อจะมีการจัดเรียง และแยกเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งเรื่อง เพศ การสมรส และครอบครัว ไปจนถึงประชากรสังคมวิทยา การเมือง ศาสนาและมนุษยวิทยา วัฒนธรรมและสังคม (สก. ทดลองใช้)

[สำหรับฐานข้อมูลนี้ กรณีใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) และไม่ใช้บริการ Proxy Server สามารถเข้าใช้งานด้วย User ID : ram และ Password : library@2566]
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 17 January 2023, 06:32 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636