Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)

  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
Art & Architecture Complete 1. Go Next Art & Architecture Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปะ ที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และหนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และบทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และนักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Art & Architecture Complete

  
BangkokBizNews 2. Go Next BangkokBizNews (ใช้ได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2564)

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับออนไลน์ สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้ทั้งในเว็บไซต์ และ Application ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ชื่อผู้ใช้ : rulibdemo@gmail.com
รหัสผ่าน : 123456

- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน BangkokBizNews

  
Communication & Mass Media Complete 3. Go Next Communication & Mass Media Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565)

ฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง

ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมาย และการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ และข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุด และการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

  
Food Science Source 4. Go Next Food Science Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Food Science Source

  
Gale Academic OneFile 5. Go Next Gale Academic OneFile (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ Gale Academic OneFile ที่มีจำนวนบทความกว่า 126,921,124 รายการ (อัพเดตล่าสุดวันที่ 18 พ.ย. 2564)

  
Legal Source 6. Go Next Legal Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และแนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Legal Source

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการ Ask a Librarian หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2310-8646
e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Latest Update : 01 December 2021, 01:09 AM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636