ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการตู้เก็บเอกสาร
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริการตู้เก็บเอกสาร - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำแนะนำ การใช้บริการตู้เก็บเอกสาร

การใช้บริการตู้เก็บเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ
 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. บุคลากร (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักฐานประกอบการขอใช้บริการ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
  2. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน
  3. กุญแจสำหรับล็อกตู้เก็บเอกสาร 1 ชุด
 • บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  1. สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ หนังสือ-รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดออกให้
  2. กุญแจสำหรับล็อกตู้เก็บเอกสาร 1 ชุด

สถานที่บริการตู้เก็บเอกสาร
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 1. ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตู้เก็บเอกสารด้วยตนเอง
  ณ ชั้นลอย อาคาร 3 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)
 2. ผู้ใช้บริการกรอกแบบขอใช้บริการตู้เก็บเอกสาร และแสดงหลักฐานพร้อมสำเนา 1 ชุด

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตู้เก็บเอกสาร
 1. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกห้องสมุด
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตู้เก็บเอกสารได้จำนวน 1 ตู้ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) โดยนับจากวันที่ลงทะเบียนในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน
 3. เมื่อครบกำหนดการใช้บริการตู้เก็บเอกสาร หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อ สามารถต่ออายุการใช้บริการตู้เก็บเอกสารได้ 1 ครั้ง โดยแสดงสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ขอต่ออายุการใช้บริการ
 4. เมื่อครบกำหนดการใช้บริการตู้เก็บเอกสาร หากผู้ใช้บริการไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา 1 เดือน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจำหน่ายเอกสารในตู้เก็บเอกสารโดยไม่ต้องขออนุญาต
 5. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต้องห้าม วัตถุอันตราย และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทมาเก็บภายในตู้เก็บเอกสารโดยเด็ดขาด
 6. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบตู้เก็บเอกสารทุก 3 วัน เพื่อป้องกันการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เหมาะสม
 7. อนุญาตให้ใช้บริการตู้เก็บเอกสารสำหรับเก็บเอกสารเท่านั้น หากของมีค่าสูญหายทางสำนักหอสมุดกลางจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 8. สำนักหอสมุดกลางเก็บลูกกุญแจสำรอง 1 ชุด หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนกุญแจให้นำมาเปลี่ยนลูกกุญแจสำรองด้วย โดยลูกกุญแจสำรองจะคืนให้กับผู้ใช้บริการภายหลังที่ได้ดำเนินการขอคืนตู้เก็บเอกสารเรียบร้อยแล้ว และไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้บริการยืมกุญแจสำรองเพื่อเปิดตู้เก็บเอกสาร
 9. สำนักหอสมุดกลาง จะตัดสิทธิ์การใช้บริการตู้เก็บเอกสารทันที เมื่อผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้บริการตู้เก็บเอกสาร

ข้อมูลและภาพโดย :: หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: บริการตู้เก็บเอกสาร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8646

Latest Update : 25 August 2021, 05:20 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636