Services >> บริการตู้เก็บเอกสาร
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)

บริการตู้เก็บเอกสาร - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บริการตู้เก็บเอกสาร บริการตู้เก็บเอกสาร บริการตู้เก็บเอกสาร
เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการใช้ตู้เก็บเอกสาร
  1. สำนักหอสมุดกลางฯ ได้กำหนดให้ใช้ตู้เก็บเอกสารได้ 1 ตู้ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีสิทธิต่อได้หลังจากการลงทะเบียนในภาคถัดไปสิ้นสุดลง
  2. สำนักหอสมุดกลางฯ จะดำเนินการจำหน่ายเอกสาร ในตู้เก็บเอกสาร หลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ขอใช้บริการ 1 เดือน
  3. สำนักหอสมุดกลางฯ จะดำเนินการตรวจสอบตู้เก็บเอกสารที่ให้บริการทุกๆ เดือน เพื่อป้องกันปัญหาการจัดเก็บเอกสาร ของนักศึกษาที่ไม่เหมาะสม เช่น ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ไม่ผ่านการยืม
  4. สำนักหอสมุดกลางฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เก็บเอกสารเท่านั้น หากของมีค่าสูญหายทางสำนักหอสมุดกลางฯ จะไม่รับผิดชอบ
  5. สำนักหอสมุดกลางฯ จะเก็บลูกกุญแจสำรองไว้ 1 ดอก และคืนให้นักศึกษาในกรณีที่ได้ดำเนินการขอคืนตู้เก็บเอกสารเรียบร้อยแล้ว
  6. สำนักหอสมุดกลางฯ ไม่มีนโยบายให้นักศึกษายืมลูกกุญแจสำรอง
  7. สำนักหอสมุดกลางฯ จะสำรองรายชื่อนักศึกษาตามลำดับการขอใช้ในกรณีที่ตู้เก็บเอกสารเต็ม
  8. ถ้าหากมีการเปลี่ยนลูกกุญแจ ให้นำมาเปลี่ยนกับลูกกุญแจสำรองด้วย
  9. สำนักหอสมุดกลางฯ จะตัดสิทธิการใช้ตู้เก็บเอกสารเมื่อนักศึกษาทำผิดเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ

สอบถามเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับบริการตู้เก็บเอกสาร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาติดต่อ โทร. 02-310-8646

Latest Update : 11 September 2020, 06:56 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636