ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Service)
บริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Service)

สืบค้นสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

ฐานข้อมูลที่มีให้บริการ ได้แก่ e-Journals, e-Books, e-Theses, e-News, Trial Databases และฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางจัดทำขึ้น ฯลฯ

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

บริการสืบค้นสารสนเทศ ณ ชั้น 3 อาคาร 3
วิธีการใช้บริการ ::
  • นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงบัตรประจำตัวและมีสถานะเป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลางก่อนเข้าใช้บริการ
  • ติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ณ ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 3
ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ ::
  1. เป็นนักศึกษา หรือบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และต้องเป็นสมาชิกห้องสมุด
  2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ ต่อบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์
  3. กรอกรายละเอียดลงแบบขอรับบริการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บรรณารักษ์จะเก็บบัตรแนบไว้กับแบบขอรับบริการฯ เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยติดต่อขอรับบัตรคืนที่เคาน์เตอร์ให้บริการ
Clip VDO : แนะนำห้องบริการสืบค้นสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 0-2310-8658
ถ่ายภาพโดย : พัชรินทร์ ศรีภูมิ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Latest Update : 30 January 2023, 02:52 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636