ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About us >> หมายเลขโทรศัพท์ ภายในสำนักหอสมุดกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ ภายในสำนักหอสมุดกลาง
หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
0-2310-8630
สำนักงานเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
0-2310-8000 ต่อ 4310
โทรสาร (FAX.) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
0-2310-8655
หน่วยสารบรรณ
0-2310-8631
หน่วยการเจ้าหน้าที่
0-2310-8657
หน่วยอาคารสถานที่
0-2310-8654
งานคลังและพัสดุ
0-2310-8660
0-2310-8000 ต่อ 4308
โทรสาร (FAX.) งานคลังและพัสดุ
0-2310-8651
งานนโยบายและแผน
0-2310-8662
0-2310-8000 ต่อ 4306
งานประกันคุณภาพการศึกษา
0-2310-8656
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
0-2310-8645
บำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด
0-2310-8640
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
0-2310-8644
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
0-2310-8649
หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เคาท์เตอร์ บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 1 อาคาร 1)
0-2310-8650
หน่วยบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้นลอย อาคาร 1)
0-2310-8636
0-2310-8000 ต่อ 4303, 4304
โทรสาร (FAX.) หน่วยบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
0-2310-8663
ห้องบริการพระภิกษุ (ชั้นลอย อาคาร 1)
0-2310-8643
บริการตำราเรียน หนังสือสำรอง (ชั้น 2 อาคาร 1)
0-2310-8637
บริการหนังสือนวนิยาย (ชั้น 2 อาคาร 1)
0-2310-8652
บริการหนังสือ หมวด A-H (ชั้น 3 อาคาร 1)
0-2310-8638
บริการหนังสือ หมวด J-P (ชั้น 4 อาคาร 1)
0-2310-8639
บริการหนังสือ หมวด Q-Z (ชั้น 5 อาคาร 1)
0-2310-8641
หน่วยบริการวารสารและเอกสาร (ชั้นลอย อาคาร 2)
0-2310-8642
0-2310-8000 ต่อ 4302
ห้องบริการวารสารและเอกสาร (ชั้น 1 อาคาร 2)
0-2310-8000 ต่อ 4301
หน่วยบริการสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้นลอย อาคาร 3)
0-2310-8646
บริการวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ (ชั้น 1 อาคาร 3)
0-2310-8648
บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล, ม.ร. และสิ่งพิมพ์อื่นๆ (ชั้น 2 อาคาร 3)
0-2310-8659
บริการสืบค้นสารสนเทศ (ชั้น 3 อาคาร 3)
0-2310-8658
หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา (ชั้น 4)
0-2397-6307
Information Service (ชั้น 1)
0-2397-6328
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 1)
0-2397-6328
บริการวารสารและเอกสาร (ชั้น 1)
0-2397-6303
บริการช่วยการค้นคว้าและสื่อมัลติมีเดีย (ชั้น 3)
0-2397-6336
หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา (ชั้น 4)
ประสานงานธุรการ (ชั้น 4)
0-2397-6294
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ชั้น 4)
0-2397-6294
ห้องฉายวิดีทัศน์ (ชั้น 2)
0-2397-6294
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
0-2310-8000 ต่อ 4315
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2310-8635
หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
0-2310-8666
0-2310-8661
หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา (ชั้น 4 อาคาร 3)
0-2310-8000 ต่อ 4309

ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง (เคาน์เตอร์ ชั้น 1 อาคาร 1)
0-2310-8650

Latest Update : 14 July 2023, 05:15 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636