About us >> หมายเลขโทรศัพท์ ภายในสำนักหอสมุดกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ ภายในสำนักหอสมุดกลาง
หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
0-2310-8630
สำนักงานเลขานุการ
0-2310-8632 - 34
งานบริหารและธุรการ
0-2310-8631, 0-2310-8657
งานคลังและพัสดุ
0-2310-8660
งานนโยบายและแผน
0-2310-8662
งานประกันคุณภาพการศึกษา
0-2310-8000 ต่อ 4526
โทรสาร (FAX.) สำนักงานเลขานุการ
0-2310-8632-34 ต่อ 18
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
งานเทคโนโลยสารสนเทศ
0-2310-8635
งานสื่อมัลติมีเดีย
หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
0-2310-8653
หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม
0-2310-8647
หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
0-2310-8666
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
0-2310-8643
หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 5 อาคาร 2)
0-2310-8643
หน่วยบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 5 อาคาร 2)
0-2310-8643
หน่วยบำรุงรักษาทรัพยากรห้องสมุด (ชั้น 5 อาคาร 1)
0-2310-8640
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
0-2310-8644 - 45
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 1 อาคาร 1)
0-2310-8636
บริการตำราเรียน หนังสือสำรอง และนวนิยาย (ชั้น 2 อาคาร 1)
0-2310-8637
บริการหนังสือทั่วไป 1 (ชั้น 3 อาคาร 1)
0-2310-8638
บริการหนังสือทั่วไป 2 (ชั้น 4 อาคาร 1)
0-2310-8639
บริการหนังสือทั่วไป 3 (ชั้น 5 อาคาร 1)
0-2310-8641
หน่วยบริการวารสารและเอกสาร ชั้นลอย อาคาร 2
0-2310-8642
งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
0-2310-9540
บริการสืบค้นสารสนเทศ และสื่อมัลติมีเดีย (ชั้น 1 อาคาร 3)
0-2310-8659
บริการวิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ (ชั้น 1 อาคาร 3)
0-2310-8658
บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล, ม.ร. และสิ่งพิมพ์อื่นๆ (ชั้น 2 อาคาร 3)
0-2310-8658
บริการหนังสืออ้างอิง และฐานข้อมูลออนไลน์ (ชั้น 3 อาคาร 3)
0-2310-8646

Information Service (ชั้น 1)
0-2397-6328
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ชั้น 1)
0-2397-6328
บริการวารสารและเอกสาร (ชั้น 1)
0-2397-6294
บริการสื่อเสริมการและฟังคำบรรยาย (ชั้น 2)
0-2397-6303
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (ชั้น 3)
0-2397-6336
ประสานงานธุรการ (ชั้น 4)
0-2397-6307

ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ ชั้น 1 อาคาร 1
0-2310-8636
บริการลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 2
0-2310-8661
ชั้นใต้ดิน อาคาร 1
0-2310-8650

Latest Update : 24 March 2021, 10:45 AM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636