ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About us >> ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. หนังสือทั่วไป ใช้ระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System) หรือระบบ LC
จัดแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหาวิชา โดยใช้อักษรโรมันและเลขอารบิก แทนเนื้อหาของหนังสือ 20 หมวดใหญ่ ได้แก่

สัญญลักษณ์ ความหมาย
A ความรู้ทั่วไป ตารางเลข (General Work: Polygraphy)
B ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion)
C ประวัติศาสตร์ (History : Auxiliary Sciences)
D ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History : General)
E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา (History : America)
G ภูมิศาสตร์ทั่วไป มนุษยวิทยา คติชาวบ้าน (Geography, Anthropology, Folklore)
H สังคมศาสตร์ (Social Science)
J รัฐศาสตร์ (Political Science)
K กฎหมาย (Law)
L การศึกษา (Education)
M ดนตรี (Music)
N ศิลปกรรม (Fine Arts)
P ภาษาและวรรณคดี (Philology and Literature)
Q วิทยาศาสตร์ (Science)
R แพทยศาสตร์ (Medicine)
S เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
T เทคโนโลยี (Technology)
U วิชาการทหาร (Military Science)
V วิชาการทหารเรือ (Naval Science)
Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography and Library Science)
2. การจัดหมู่ระบบพิเศษ มีหลายประเภท ตามความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละประเภทดังนี้
 • วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
  ระบุคำว่า Thesis เหนือเลขเรียกหนังสือ ตามด้วยอักษรย่อสถาบัน เลขผู้แต่ง และปีที่พิมพ์
  ตัวอย่าง
  Thesis
  ม.ร.
  น139
  2560

 • บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
  ระบุคำว่า Thesis Abstract ตามด้วยอักษรย่อสถาบัน อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง เลขประจำหน่วยงาน และปีที่พิมพ์
  ตัวอย่าง
  Thesis
  Abstact
  มนศ
  ร191
  2551

 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล
  ระบุอักษร GP เหนือเลขเรียกหนังสือ ตามด้วยอักษรย่อกระทรวงหรือหน่วยงาน เลขประจำส่วนราชการ เลขประเภทของสิ่งพิมพ์รัฐบาล อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง เลขชื่อเรื่อง และเลขผู้แต่ง
  ตัวอย่าง
  GP
  ศธ
  1404
  7/
  อ95

 • ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ระบุชื่อกระบวนวิชา ตามด้วยรหัสการพิมพ์ เลขผู้แต่ง และปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นหนังสืออ่านประกอบ (S) คู่มือ (H) จะใส่อักษร (S) และ (H) ต่อท้ายกระบวนวิชา
  ตัวอย่าง
  ACC 1101
  57117
  น236
  2557
  ถ้าเป็นคู่มือ
  ACC 1101 (H)
  55226
  ส242
  2555

 • นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมเด็ก
  ระบุอักษรย่อของประเภทหนังสือ ประกอบด้วย FIC, Sc และ JUV ตามด้วยเลขผู้แต่ง และปีพิมพ์
  ตัวอย่าง
  นวนิยาย
  FIC
  ก19ม
  2560
  เรื่องสั้น
  Sc
  ฉ257ห
  2560
  วรรณกรรมเด็ก
  JUV
  ง225
  2561

 • สื่อมัลติมีเดีย
  ระบุประเภทของสื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย CD, VCD, DVD และ CD-ROM ตามด้วยเลขทะเบียน
  ตัวอย่าง
  CD
  134
  VCD
  697
  DVD
  360
  CD-ROM
  10

 • หนังสืออนุสรณ์ และหนังสืออนุสรณ์งานศพ
  ระบุคำว่า หนังสืออนุสรณ์ และอนุสรณ์งานศพ ตามด้วยเลขผู้แต่ง หรือเลขชื่อเรื่อง
  ตัวอย่าง
  หนังสืออนุสรณ์
  ก8319
  อนุสรณ์งานศพ
  ก3398

Latest Update : 19 August 2019, 08:15 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636