ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Academic Journal of Ramkhamhaeng University)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Academic Journal of Ramkhamhaeng University)
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตวารสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความประเภทอื่น ๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ

หน่วยบริการวารสารและเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงรวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำแนกตามหน่วยงานที่จัดทำ และนำเสนอข้อมูลโดยสรุปของวารสารแต่ละรายชื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอนต่อไป
1. คณะนิติศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Ramkhamhaeng Law Journal)
ISSN : 2286-8518 (Print), 2651-1827 (Online)
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2555 - ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 146/1 ฉบับล่วงเวลา 364/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2W3AHDj
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.lawjournal.ru.ac.th
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawjournal/issue/archive
2. คณะมนุษยศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ (Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition)
ISSN : 0125-300X
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2535 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 147 ฉบับล่วงเวลา 365
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2HGslZa
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo : https://www.tci-thaijo.org/index.php/huru/issue/archive
หมายเหตุ : เริ่มเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในปี 2556
ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ISSN : 2286-7457
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2554 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 123/1 ฉบับล่วงเวลา 329/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2Wc3khn
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.human.ru.ac.th/grad/humanities-journal-grade-school
3. คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับศึกษาศาสตร์ = Journal of Ramkhamhaeng Education Journal
ISSN : 2539-6145
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2560 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 147/1 ฉบับล่วงเวลา 366/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2YYxPob
หมายเหตุ : ไม่มีรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อวารสาร : วารสารออนไลน์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Online Journal of Graduate Study, Faculty of Education)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.edu-journal.ru.ac.th
หมายเหตุ : ไม่จัดพิมพ์ตัวเล่ม ให้บริการในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) = Ramkhamhaeng University Journal: Faculty of Education (Humanities and Social Sciences)
ISSN : 2673-0138 (Print) 2697-3758 (Online)
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2562 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 147/2 ฉบับล่วงเวลา 366/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2lTBWnA
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.edujournal.ru.ac.th/
4. คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อวารสาร : วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง = Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University
ISSN : 2586-9906 (Print), 2586-9914 (Online)
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2561 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 104/1 ฉบับล่วงเวลา 284/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2WcvDMP
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ibas/issue/archive
5. คณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง (Journal of Economics Ramkhamhaeng University)
ISSN : 2408-2643
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2559 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 218/1 ฉบับล่วงเวลา 480/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2XcuZeL
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.ecojournal.ru.ac.th
6. คณะรัฐศาสตร์
ชื่อวารสาร : วารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา = Journal of East Asian and ASEAN Studies
ISSN : 1686-378X
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2553 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 215/1 ฉบับล่วงเวลา 470/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2XaWo0F
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.easc.ru.ac.th/2018/index.php/journal
หมายเหตุ : เดิมชื่อ วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก (Journal of East Asian Studies Center)
ชื่อวารสาร : เอเชียพิจาร (Asia Critique)
ISSN : 2351-0641
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2557 – 2562 (ปีที่ 6 ฉบับที่ 11)
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 278/1 ฉบับล่วงเวลา 630/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2VW84mr
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.asiajournal.ru.ac.th
หมายเหตุ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เปลี่ยนชื่อเป็น รัฐศาสตร์พิจาร
ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน = Public and Private Management Innovation Journal
ISSN : 2408-1299
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2557 - ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 094/1 ฉบับล่วงเวลา 266/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2W8Y7qJ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.ppmic.ru.ac.th/#journals
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ = Ramkhamhaeng Journal of Public Administration
ISSN : 2630-0133
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2561 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 147/1 ฉบับล่วงเวลา 365/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2nd7qVK
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA/issue/archive
ชื่อวารสาร : รัฐศาสตร์พิจาร = Political Science Critique
ISSN : 2697-598X (Print) 2822-0951 (Online)
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 1
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2562 – ปัจจุบัน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/PSC/issue/archive
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human Resources Development Journal
ISSN : 1686-929X
กำหนดออก : ราย 3 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2548 – 2552
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับล่วงเวลา 201
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2VT3BB3
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.hrdjournal.ru.ac.th
หมายเหตุ : หยุดการตีพิมพ์ ปี 2555
8. คณะวิทยศาสตร์
ชื่อวารสาร : Ramkhamhaeng International Journal of Science and Technology (RIST)
ISSN : 2673-0286 (Online)
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี ค.ศ. 2018 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อยู่ในระยะเวลาดำเนินการ เตรียมการออกให้บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 2
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : -
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RIST/issue/archive
9. บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Graduate School Ramkhamhaeng University Journal)
ISSN : 2228-8511
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2553 - ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 105/1 ฉบับล่วงเวลา 285/2
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2JdrzCO
หมายเหตุ : ไม่มีรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
ISSN : 2651-1800
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2560 - ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 105/1 ฉบับล่วงเวลา 285/2
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2ZKP908
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://edtechjournal.ru.ac.th/
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง (Ramkhamhaeng University Journal)
ISSN : 0125-300X
กำหนดออก : ราย 3 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2517 – 2555
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 146 ฉบับล่วงเวลา 364
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2FzdIFC
หมายเหตุ : ไม่มีรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหยุดตีพิมพ์ ปี 2555
ชื่อวารสาร : วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย = Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School
ISSN : 2651-1673 (Print) 2672-9210 (Online)
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2561 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อยู่ในระยะเวลาดำเนินการ
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : อยู่ในระยะเวลาดำเนินการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.rujogs.ru.ac.th/
ชื่อวารสาร : วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (Doctor of Philosophy in Social Sciences Journal)
ISSN : 2774-129X (Print) 2774-1443 (Online)
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2565 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 108/1 ฉบับล่วงเวลา 295
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : https://bit.ly/3CErtkx
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/dpssj
10. หน่วยงานอื่น ๆ
ชื่อวารสาร : วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (Ph.D. in Social Sciences Journal)
ISSN : 2229-1148
กำหนดออก : ราย 4 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 1
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2554 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 083/1 ฉบับล่วงเวลา 243/1
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2XaWo0F
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJo : https://www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/issue/archive/
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences)
ISSN : 1906-1730
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 2
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2550 – ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 159 ฉบับล่วงเวลา 387
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2WbxMIC
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.journal.ru.ac.th/journal/archives/
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology)
ISSN : 1906-1722
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : กลุ่ม 3
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2551 - ปัจจุบัน
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับปัจจุบัน 160 ฉบับล่วงเวลา 388
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : http://bit.ly/2KEXizE
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.journal.ru.ac.th/journal/archives/
ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ISSN : 1513-0673
กำหนดออก : ราย 6 เดือน
การประเมินคุณภาพ TCI : -
ตัวเล่มให้บริการ : ปี 2541 - 2549
ใช้บริการได้ที่ : อาคาร 2 ชั้น 2 เลขกำกับฉบับล่วงเวลา 385
ตรวจสอบตัวเล่มให้บริการ : https://bit.ly/3REFEua
หมายเหตุ : ไม่มีรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลโดย : หน่วยบริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 15 August 2023, 12:33 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636