Services >> บริการสารสนเทศนิทรรศการ
บริการสารสนเทศนิทรรศการ
สื่อส่งเสริมการศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ รวมถึงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสำนักหอสมุดกลาง โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำสาระสังเขป คัดเลือกหนังสือในห้องสมุด ทำบรรณานุกรม และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ นำมาแปรรูป และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยเทคนิคการจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับสารสนเทศนิทรรศการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมสารสนเทศนิทรรศการ

สถานที่ให้บริการ :: ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ *เฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการสอบ ให้บริการเวลา 09.00 - 16.30 น.

บริการสารสนเทศนิทรรศการ

จัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาชุดต่างๆ ที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับจัดแสดง ณ สำนักหอสมุดกลาง
ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2564) จัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการ ชุด "Upcycle : ใส่ไอเดียของเหลือใช้ เพิ่มสไตล์การเรียนรู้" เปิดให้เข้าชมฟรี

แบนเนอร์สารสนเทศนิทรรศการ ชุด \
แปลงร่างของเหลือใช้ ให้กลายเป็นสื่อการเรียนการสอน เพิ่มคุณค่าทางการศึกษา ต่อยอดภูมิปัญญาสร้างสรรค์

ในสารสนเทศนิทรรศการมี "กิจกรรมประกอบนิทรรศการ" ให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม ดังนี้

 1. นำชมสารสนเทศนิทรรศการ
  การนำชมพร้อมบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาสารสนเทศนิทรรศการที่กำลังจัดแสดง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอรรถรสที่มากยิ่งขึ้น

 2. กิจกรรม "ฉายาทวิภพ"
  กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในห้อง "ฉายาทวิภพ" จะมีชุดแต่งกายแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 3. กิจกรรม "ทักษะพัฒนา"
  กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ "ห้องทักษะพัฒนา" ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสาธิตฯ เช่น สาธิตการเขียนลายไทยเบื้องต้น และการผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เป็นต้น โดยจัดขึ้นเป็นช่วงเวลา และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนดำเนินงาน ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม

 4. กิจกรรม ถาม-ตอบ จากการเข้าชมนิทรรศการ
  มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งคำถาม และให้หาคำตอบจากการเข้าชมนิทรรศการ ชุด "โขน" และร่วมลุ้นของรางวัล "ถุงผ้าลายไทย" เพื่อสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหามลพิษ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

 5. กิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ
  จัดขึ้นเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน เป็นการเปิดให้เข้าศึกษาเบื้องหลังการผลิตฯ ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน จะต้องแจ้ง วันและเวลา ล่วงหน้ากับทางหน่วยฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8647
 • Facebook's page ในชื่อ "หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ที่ @etc.lib.ru - https://www.facebook.com/etc.lib.ru
 • Line@ ในชื่อ exhibitionandart ที่ ID : @zxb0818x
 • Instagram ในชื่อ edu.ru.lib - https://www.instagram.com/edu.ru.lib

Latest Update : 06 October 2021, 04:16 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636