ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการสำรองหนังสือ จากอาจารย์ผู้สอน
บริการสำรองหนังสือ จากอาจารย์ผู้สอน

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดหนังสือส่วนหนึ่งไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้เรียนวิชาต่างๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความประสงค์มา ให้ห้องสมุดดำเนินการในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะทราบว่าอาจารย์ผู้สอนกำหนดให้ห้องสมุดสำรองหนงสือ เอกสารอะไรบ้างใน Course นั้นๆ พร้อมทั้งมีข้อความสั้นๆ (Course Note) เกี่ยวกับวิชานั้นจากอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการให้นักศึกษาทราบ โดยผู้ใช้สามารถเลือกสืบค้นได้จาก หน้าจอระบบที่ http://library.lib.ru.ac.th ดังภาพ

คลิกที่หนังสือสำรอง

คลิกที่หนังสือสำรอง เลือกคลิกที่กระบวนวิชา ใส่ชื่อกระบวนวิชาลงในช่อง แล้วคลิก Search หรือ เลือกคลิกที่อาจารย์ผู้สอน ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนลงในช่อง แล้วคลิก ค้น

Latest Update : 11 September 2020, 06:56 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636