ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> e-Journals
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals)

บริการ EDS Search Box สืบค้นฐานข้อมูลทุกฐานที่ทาง อว. บอกรับผ่าน EDS ทาง EBSCO
ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ (อว. บอกรับ ใช้ไดถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)
RU Logo
Search RU Discovery Service:

Keyword Title Author
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) - 1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา
 
Academic Search Ultimate (ASU) Go Next 1. Academic Search Ultimate (ASU)
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด( non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

 
Business Source Complete (BSC) Go Next 2. Business Source Complete (BSC)
ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจ ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อหาวารสารเกี่ยวกับธุรกิจชั้นนำของโลก ให้ข้อมูลดรรนีและสาระสังเขปของวารสารย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 และมีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,800 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ, การตลาด, การโฆษณา, การบัญชี, การเงิน, การลงทุน, เศรษฐศาสตร์, การธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย

มีการรวบรวมรายงานการประชุม การสัมมนา รายงานฉบับเต็ม และบทวิเคราะห์ต่างๆ ของบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 3,000 บริษัท พร้อมบทวิเคราะห์ (SWOT Analysis) มีประวัติของผู้แต่ง (Author profiles) มากกว่า 40,000 ผู้แต่ง มี Business Interviews ผู้บริหารชั้นนำมากกว่า 9,000 บริษัท และ Seminar Videos มากกว่า 50 วีดีโอ จากมหาวิทยาลัย Harvard Business School (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

 
Communication & Mass Media Complete Go Next 3. Communication & Mass Media Complete
ฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง

ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมาย และการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ และข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุด และการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล (สก. บอกรับ ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2567)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
 
EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text Go Next 4. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บอกรับให้กับสมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำ และจัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด มาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง (อว. บอกรับ ใช้ไดถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

บริการ EDS Search Box สืบค้นฐานข้อมูลทุกฐานฯ ที่ทาง อว. บอกรับผ่าน BSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
RU Logo
Search Discovery Service for Ramkhamhaeng University:

Keyword Title Author
 
Emerald eJournal Premier Go Next 5. Emerald eJournal Premier / Emerald Management
(สก. บอกรับ 13 สาขาวิชา ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67 และ อว. บอกรับ 9 สาขาวิชา ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)
บทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารวิชาการ ครอบคลุม 13 สาขาวิชา ได้แก่
 1. Accounting, Finance & Economics (สาขาบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตร์)
 2. Business, Management & Strategy (สาขาบริหารธุรกิจและกลยุทธ์)
 3. Education (สาขาศึกษาศาสตร์)
 4. Engineering (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
 5. Health and Social Care (สาขาสาธารณสุข)
 6. HR, Learning & Organization Studies (สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองคก์ร)
 7. Information & Knowledge Management (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 8. Library & Information Sciences (สาขาบรรณารักษศาสตร์)
 9. Marketing (สาขาการตลาด)
 10. Operations, Logistics & Quality (สาขาการจัดการการขนส่ง)
 11. Property Management & Built Environment (สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์)
 12. Public Policy & Environmental Management (สาขานโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม)
 13. Tourism & Hospitality Management (สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 
GALE Academic OneFile Select Go Next 6. GALE Academic OneFile Select
แหล่งข้อมูลวารสารชั้นนำของ Gale นำเสนอบทความหลายล้านบทความจากวารสารวิชาการกว่า 17,000 ฉบับ และแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่น ๆ รวมถึงวิดีโอจาก BBC Worldwide Learning ไปจนถึงพอดแคสต์ และข้อความถอดเสียงนับพันจากรายการ CNN ประกอบด้วยวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 11,000 ฉบับ (ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 ฉบับ) และชุดอ้างอิงหลัก ๆ รวมถึง Gale Encyclopaedia of Science และ Encyclopaedia of World Biography (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

- Power Search : https://link.gale.com/apps/GPS?u=thru
     ฐานข้อมูลสืบค้นระหว่าง Gale e-Book กับฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง GALE Academic OneFile Select

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @rumail.ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Google)
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Microsoft)
  หากยังไม่มี e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ e-Mail @ru.ac.th สามารถลงทะเบียน Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/

 
Gale OneFile: Culinary Arts Go Next 7. Gale OneFile: Culinary Arts
แหล่งข้อมูลวารสารชั้นนำของ Gale นำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย มากกว่าห้าล้านบทความจากนิตยสารการทำอาหาร และโภชนาการรายใหญ่กว่า 250 ฉบับ รวมถึงเนื้อหาอ้างอิงหนังสือจาก Delmar เช่น About Wine, Introduction to Catering, Advanced Bread and Pastry and Eat Fit Be Fit (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @rumail.ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Google)
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Microsoft)
  หากยังไม่มี e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ e-Mail @ru.ac.th สามารถลงทะเบียน Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/
 
Gale OneFile: Educator's Reference Complete Go Next 8. Gale OneFile: Educator's Reference Complete
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมวารสารมากกว่า 1,100 ฉบับและรายงาน 200 ฉบับนี้ เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับนักการศึกษา ตั้งแต่ครูในโรงเรียน และผู้บริหาร ไปจนถึงผู้ที่กำลังศึกษาในสาขานี้ในระดับวิทยาลัยและระดับบัณฑิตศึกษา Gale OneFile: Educator's Reference Complete พยายามจัดเตรียมข้อความฉบับเต็มสำหรับชื่อเรื่องในฐานข้อมูล Eric และครอบคลุมการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนถึงวิทยาลัย และการศึกษาเฉพาะทางทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี การศึกษาสองภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในการบริหาร เงินทุน และนโยบาย (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @rumail.ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Google)
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Microsoft)
  หากยังไม่มี e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ e-Mail @ru.ac.th สามารถลงทะเบียน Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/
 
Political Science Complete (PSC) Go Next 9. Political Science Complete (PSC)
ฐานข้อมูลที่เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ โดยครอบคลุมเนื้อหาฉบับเต็มของการเมืองที่มุ่งเน้นไปทั่วโลก มีบทความฉบับเต็มมากกว่า 680 รายการ (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) - 2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
 
 ACM Digital Library Go Next 1. ACM Digital Library
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
American Chemical Society Journal (ACS) Go Next 2. American Chemical Society Journal (ACS)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
Coronavirus Research Database Go Next 3. Coronavirus Research Database
สำนักพิมพ์ ProQuest จัดทำรวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis, Elsevier และสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงค์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้นๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
Engineering Source Go Next 4. Engineering Source
เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสา รและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
 
Gale OneFile: Science Go Next 5. Gale OneFile: Science
แหล่งข้อมูลที่มีบทความมากกว่า 1.6 ล้านบทความ เพื่อตอบสนองเกือบทุกรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสำคัญ ที่ครอบคลุมรวมถึงวิทยาศาสตร์ชีวภาพคอมพิวเตอร์วิศวกรรม และเทคโนโลยี (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @rumail.ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Google)
  • ด้วย e-Mail ที่เป็น @ru.ac.th (หลังจากคลิกเลือก Sign in with Microsoft)
  หากยังไม่มี e-Mail @rumail.ru.ac.th หรือ e-Mail @ru.ac.th สามารถลงทะเบียน Rumail ได้ที่ https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/
 
IEEE/IET Electronic Library (IEL) Go Next 6. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
Knowable Magazine Go Next 7. Knowable Magazine
วารสารออนไลน์ Open Access (สามารถเข้างานใช้ได้ฟรี จากอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่าย)
นิตยสารที่ช่วยสนับสนุน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้
 
	MEDLINE with Full Text Go Next 8. MEDLINE with Full Text
MEDLINE with Full Text เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางการแพทย์ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสำหรับวารสารด้านชีวการแพทย์และสุขภาพชั้นนำ วารสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และนักวิจัย โดย MEDLINE with Full Text ประกอบด้วย บทความฉบับเต็มที่จะช่วยให้ผู้ใช้ ค้นหาและเรียกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี Medical Subject headings (MeSH) ที่ใช้โดย National Library of Medicine. (สก. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานได้ 2 วิธี
  วิธีที่ 1 ใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
  วิธีที่ 2 ใช้งานด้วยการ Login
  User ID : ram และ Password : library@2567 (ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)
 
Science Direct Go Next 9. Science Direct
เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
 1. Agricultural and Biological Sciences
 2. Computer Science
 3. Engineer
 4. Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
SpringerLink - Journal Go Next 10. SpringerLink - Journal
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน (อว. บอกรับ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server
 
World Health Organization (WHO) Go Next 11. World Health Organization (WHO)
ข้อมูล เอกสาร วารสาร และหนังสือ ทางด้านสุขภาพ (Open Access)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • สามารถเข้างานใช้ได้ฟรี จากอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่าย
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals) - 3. กลุ่มสาขาวิชากฎหมาย
 
Legal Source Go Next 1. Legal Source
แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับประเด็น การศึกษา ความคิด และเทรนด์ของโลกกฎหมาย ฐานข้อมูลซึ่งพัฒนามาจากการรวบรวมของฐานข้อมูลคุณภาพสูงจากบริษัท EBSCO และสำนักพิมพ์ H.W. Wilson และรวมถึงแหล่งข้อมูลเฉพาะจำนวนมาก

ฐานข้อมูลนี้มีจำนวนข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) ทางด้านกฎหมายของโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง วารสารกฎหมายวิชาการนี้ เป็นทรัพยากรที่ดีเยี่ยมสำหรับทนายความ, นักวิชาการ, นักธุรกิจ, บรรณารักษ์ทางด้านกฎหมาย, นักศึกษา, นิติกร, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย คอลเลกชั่นนี้มีข้อมูลหลัก ๆ เป็นวินัยทางกฎหมายและหัวข้อกฎหมาย เช่น ความยุติธรรมทางอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการก่ออาชญากรรม กฎหมายการแพทย์ กฎหมายทรัพยากร กฎหมายแรงงานและมนุษยชน กฎหมายจริยธรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ อีกมากมาย

ครอบคลุมกฎหมายระหว่างประเทศและการเข้าถึงบทความสัมมนาทางวิชาการ การสำรวจขอบเขตอำนาจในการตัดสินคดี การตัดสินใจของศาล บทบัญญัติแห่งกฎหมาย, หนังสือ, บทวิจารณ์หนังสือและอื่น ๆ รวมถึงวารสารนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (สก. ทดลองใช้ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 67)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เช่น RU-WiFi) เข้าใช้งานได้ทันที
 • เข้าใช้งานด้วยอินเทอร์เน็ตอื่น (เช่น 3BB, AIS, Dtac, True) เข้าใช้งานผ่านการตั้งค่า Proxy Server

วารสารภาษาต่างประเทศ ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านตัวเล่มฉบับเต็ม (full Text) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านอินเทอร์เน็ต (ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อฯ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564)

4. วารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทย ทุกสาขาวิชา
 
Thai Journals Online (ThaiJO) Go Next 1. Thai Journals Online (ThaiJO)
ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) (Open Access)

ช่องทางการเข้าใช้งาน
 • สามารถเข้างานใช้ได้ฟรี จากอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่าย
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 26 March 2024, 02:31 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636