Services >> บริการสายด่วน (Book Reservation Hotline)
บริการสายด่วน (Book Reservation Hotline)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ Book Reservation Hotline เป็นบริการช่วยค้นหนังสือที่ต้องการใช้ด่วน ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือที่ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (http://library.lib.ru.ac.th)
  2. แจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการทาง โทร. 0-2310-8636
  3. หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที เจ้าหน้าที่จะเตรียมหนังสือไว้ให้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคาร 1 กรณีที่หนังสือถูกยืมออกหรือมีผู้อื่นใช้อยู่ จะจัดหาหนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงมาให้เลือกตามต้องการ
  4. ผู้ใช้บริการต้องมารับหนังสือภายใน 1 วันทำการ มิฉะนั้นจะนำหนังสือขึ้นชั้น เพื่อให้บริการต่อไป

หมายเหตุ
- กรุณาแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้ง เมื่อมาใช้บริการ
- สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8636

ข้อมูลโดย : หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Latest Update : 21 June 2021, 05:47 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636