ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
1. ค่าปรับ กรณียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

ผู้ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับ วันละ 3 บาท/ชิ้น
การนับวันปรับให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่ง จนถึงวันส่ง

ผู้ยืมต้องซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกันมาชดใช้ และเสียค่าจัดเตรียม 100 บาท/เล่ม
หรือหากหาซื้อไม่ได้ ต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของราคาหนังสือ และเสียค่าจัดเตรียม 100 บาท/เล่ม

3. ค่าบริการสืบค้น และค่าพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล
  3.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ค่าพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบ Laser (ขาว-ดำ) แผ่นละ 2 บาท
 • ค่าพิมพ์ผลข้อมูล (สี) แผ่นละ 30 บาท
 • ค่าบริการสำเนาลงแผ่น CD แผ่นละ 20 บาท/ครั้ง (รวมค่าแผ่น)
  3.2 บุคคลทั่วไป
 • สืบค้นข้อมูล ครั้งละ 50 บาท
 • ค่าพิมพ์ผลข้อมูลด้วยระบบ Laser (ขาว-ดำ) แผ่นละ 5 บาท
 • ค่าพิมพ์ผลข้อมูล (สี) แผ่นละ 50 บาท
 • ค่าบริการสำเนาลงแผ่น CD แผ่นละ 40 บาท/ครั้ง (รวมค่าแผ่น)
4. การทำสำเนาข้อมูล โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
  4.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำเนาสีลงกระดาษ A4 แผ่นละ 30 บาท
 • สำเนาลงแผ่น CD ภาพละ 5 บาท (ไม่รวมค่าแผ่น)
  4.2 บุคคลทั่วไป
 • สำเนาสีลงกระดาษ A4 แผ่นละ 60 บาท
 • สำเนาลงแผ่น CD ภาพละ 10 บาท (ไม่รวมค่าแผ่น)
5. การบริการแก่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้คิดค่าบริการจากงบประมาณของส่วนราชการที่ขอ
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับคณบดี ผู้อำนวยการ หรือ รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามขอรับบริการ

6. การสืบค้นสารสนเทศในลักษณะอื่น ที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงกับ ข้อ 3.

คิดค่าบริการในอัตราเดียวกับ ข้อ 3. โดยอนุโลม

7. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
หากประสงค์จะเข้าใช้บริการของสำนักฯ ในส่วนที่จัดไว้เฉพาะ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ดังนี้
 • นักเรียน วันละ 10 บาท
 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไป วันละ 20 บาท
ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดาวน์โหลดเอกสาร : อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2547

Latest Update : 14 May 2024, 10:32 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636