ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-Contents
Information ที่สำนักหอสมุดกลาง พัฒนาขึ้นให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มใหญ่ ดังนี้


  สนเทศน่ารู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วันสำคัญในรอบปี อาหารการกิน และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย คุณภาพชีวิต สุขภาพ พัฒนาจิตใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ถูกนำมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
 • บอร์ดที่จัดไว้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ชมภายในสำนักหอสมุดกลาง บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 โดยความรับผิดชอบของฝ่ายวารสารและเอกสาร (เดิม) สำนักหอสมุดกลาง (ปัจจุบันบอร์ดนี้ยกเลิกแล้ว)
 • สนเทศน่ารู้ที่ผลิตขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม
  โดย จัดทำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดอ่านหาความรู้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
  แนะนำหนังสือ วารสาร เอกสาร ที่น่าสนใจในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมภาพประกอบ โดยรายชื่อที่แนะนำต้องมีอยู่ในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
  บรรณารักษ์และบุคลากรที่มีความสามารถในด้าน การถ่ายทอดความรู้ออกมาให้เป็นตัวอักษรที่อ่านง่าย และไพเราะ ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง ไปพร้อมกัน อาจจะอยู่ในรูปของบทความบ้าง เรื่องสั้นบ้าง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้น น่าสนใจมิใช่น้อยเลยทีเดียว...
  ประกอบด้วยเรื่องราวสารพัน ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรา หากันมาเขียน เก็บกันมาเล่าสู่กันฟัง สิ่งละอันพันละน้อยที่ไม่ควรมองข้าม...
  พระบรมราโชวาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 - พ.ศ.2524 และพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 - พ.ศ.2549 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
  เรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยสังเขป ประกอบด้วยพระราชประวัติ และหัวเรื่องต่างๆ ซึ่งยึดศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นสำคัญ ในด้านท้าย มีบรรณานุกรม ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อได้อีก
  เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเสนอให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ในระบบฐานข้อมูล (เลือกได้จากเมนู Browse) และสารสนเทศจดหมายเหตุ (เลือกได้จากเมนู Contents)
  สื่อส่งเสริมการศึกษาที่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลหรือสรุปผล ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์

Latest Update : 18 October 2023, 07:24 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636