e-Contents
Information ที่สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

สนเทศน่ารู้ / สารสนเทศน่ารู้
  สารสนเทศน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วันสำคัญในรอบปี และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ถูกนำมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่
 • บอร์ดที่จัดไว้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ชมภายในสำนักหอสมุดกลาง บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 โดยความรับผิดชอบของฝ่ายวารสารและเอกสาร(เดิม) สำนักหอสมุดกลาง
 • สนเทศน่ารู้ที่ผลิตขึ้นจากฝ่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม
  จัดทำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเปิดอ่านหาความรู้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง...
หนังสือแนะนำ
  แนะนำหนังสือที่น่าอ่าน หรือน่าสนใจตามเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดย นำเสนอให้ได้ทราบคร่าวๆ ว่าหนังสือนั้นน่าสนใจเพียงไร และสามารถหาอ่านได้จากที่ไหนในสำนักหอสมุดกลาง
บทความจากหอสมุดกลาง
  บรรณารักษ์และบุคลากรที่มีความสามารถในด้าน การถ่ายทอดความรู้ออกมาให้เป็นตัวอักษรที่อ่านง่าย และไพเราะ ได้ทั้งความรู้ สาระ และบันเทิง ไปพร้อมกัน อาจจะอยู่ในรูปของบทความบ้าง เรื่องสั้นบ้าง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้น น่าสนใจมิใช่น้อยเลยทีเดียว...
เกร็ดความรู้
  ประกอบด้วยเรื่องราวสารพัน ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรา หากันมาเขียน เก็บกันมาเล่าสู่กันฟัง สิ่งละอันพันละน้อยที่ไม่ควรมองข้าม...
สารบรรณ สารพัน
  รวบรวมบทความ สาระน่ารู้จากหอสมุด ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
พระบรมราโชวาท และพระราโชวาท
  พระบรมราโชวาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 - พ.ศ.2524 และพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 - พ.ศ.2549 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
รำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  เรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยสังเขป ประกอบด้วยพระราชประวัติ และหัวเรื่องต่างๆ ซึ่งยึดศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นสำคัญ ในด้านท้าย มีบรรณานุกรม ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อได้อีก

Latest Update : 01 November 2017, 04:22 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636