Services >> พื้นที่และบริการ ณ อาคาร 1
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 1
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 1

เข้าประตูด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางแล้ว เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา จะพบบันไดและลิฟท์ตัวแรก เพื่อใช้ขึ้นสู่ชั้นถัดไปของอาคาร 1 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้

บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการ ยืม-คืน หนังสือทั่วไป
 2. บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
 3. บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC
 4. RFID Selfcheck Station (เครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง เฉพาะหนังสือที่มี Tag RFID)
 5. จุด Hot Spot สำหรับบริการ Wi-Fi
 6. ห้องฝึกอบรม
 7. Library services for foreigners
บริการ ยืม-คืน หนังสือทั่วไป, รับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และRFID Selfcheck Station บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC จุดบริการ Wi-Fi สำหรับนักศึกษาที่นำ NoteBook มาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเอง
บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC ห้องฝึกอบรม บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) และ Library services for foreigners

บริการ ณ อาคาร 1 ชั้นลอย
 • บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร
  พื้นที่นั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการแก่พระภิกษุ - สามเณร โดยเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่อาคาร 1 ชั้นลอย
บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร

บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 2

ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการหนังสือสำรองประจำวิชา, ตำราเรียน
 2. มุมแลกเปลี่ยนตำ