ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> พื้นที่และบริการ ณ อาคาร 1
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 1
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 1

เข้าประตูด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางแล้ว เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา จะพบบันไดและลิฟท์ตัวแรก เพื่อใช้ขึ้นสู่ชั้นถัดไปของอาคาร 1 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้

บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการ ยืม-คืน หนังสือทั่วไป
 2. บริการรับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด
 3. บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC
 4. RFID Selfcheck Station (เครื่องยืม-คืนด้วยตนเอง เฉพาะหนังสือที่มี Tag RFID)
 5. จุด Hot Spot สำหรับบริการ Wi-Fi
 6. ห้องฝึกอบรม
บริการ ยืม-คืน หนังสือทั่วไป, รับสมัครและต่ออายุสมาชิกห้องสมุด, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และRFID Selfcheck Station บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC จุดบริการ Wi-Fi สำหรับนักศึกษาที่นำ NoteBook มาใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเอง
บริการสืบค้นฐานข้อมูล ระบบ WebPAC ห้องฝึกอบรม บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) และ Library services for foreigners

บริการ ณ อาคาร 1 ชั้นลอย
 • บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร
  พื้นที่นั่งอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการแก่พระภิกษุ - สามเณร โดยเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่อาคาร 1 ชั้นลอย
บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร บริการพื้นที่สำหรับพระภิกษุ - สามเณร

บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 2

ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการหนังสือสำรองประจำวิชา, ตำราเรียน
 2. มุมแลกเปลี่ยนตำราเรียน
 3. นวนิยาย หนังสือเด็ก และหนังสือปกอ่อน
บริการหนังสือสำรองประจำวิชา, ตำราเรียน มุมแลกเปลี่ยนตำราเรียน พื้นที่นั่งอ่าน อาคาร 1 ชั้น 2
บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 3
 • บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ หมวด A-H

หมวด A-H ประกอบด้วย
- ความรู้ทั่วไป ตารางเลข (General Work: Polygraphy)
- ปรัชญาและศาสนา (Philosophy and Religion)
- ประวัติศาสตร์ (History : Auxiliary Sciences)
- ประวัติศาสตร์ทั่วไปและโลกเก่า (History : General)
- ประวัติศาสตร์อเมริกา (History : America)
- ภูมิศาสตร์ทั่วไป มนุษยวิทยา คติชาวบ้าน (Geography, Anthropology, Folklore)
- สังคมศาสตร์ (Social Science)
บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 4
 • บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ หมวด J-P

หมวด J-P ประกอบด้วย
- รัฐศาสตร์ (Political Science)
- ดนตรี (Music)
- กฎหมาย (Law)
- ศิลปกรรม (Fine Arts)
- การศึกษา (Education)
- ภาษาและวรรณคดี (Philology and Literature)
บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 5
 • บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์ หมวด Q-Z

หมวด Q-Z ประกอบด้วย
- วิทยาศาสตร์ (Science)
- วิชาการทหาร (Military Science)
- แพทยศาสตร์ (Medicine)
- วิชาการทหารเรือ (Naval Science)
- เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
- บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography and Library Science)
- เทคโนโลยี (Technology)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

Latest Update : 18 September 2023, 10:34 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636