ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About us >> โครงสร้างการบริหารงาน สำนักหอสมุดกลาง

นายภูวเดช ธนิชานนท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
นายภูวเดช ธนิชานนท์

นางสาวสมกมล รักวีรธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสาวสมกมล รักวีรธรรม

นางสาวพิมพ์ชนก โพธิปัสสา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวพิมพ์ชนก โพธิปัสสา

แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 สำนักงาน กับ 4 ฝ่าย ได้แก่

สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ : นายธนกร ช่อไม้ทอง (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
 1. งานบริหารและธุรการ : นายศิริเลิศ ปูชนียกุล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. งานคลังและพัสดุ : นางสาวจารุวรรณ สุขบัติ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • หน่วยคลัง
  • หน่วยพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน : นางสาวประภัสสร ศรีไสยา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา : นางมธุตฤณ เตียง (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ : นางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ : นางเสาวณีย์ กำเนิดเรือง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 2. หน่วยบริการวารสารและเอกสาร
 3. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา : นายสุพล สาวินัย (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  • ประสานงานธุรการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 2. หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
  • บริการช่วยการค้นคว้าและสื่อมัลติมีเดีย
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด : นายสุชล แก้วประทุม (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย
 2. หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
 3. หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา
 4. หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานและฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานอยู่ที่ สำนักหอสมุดกลางฯ ยกเว้น งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ดำเนินงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 8 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ห้องสมุดดำเนินงานโดยมีบุคลากร จำนวน 141 คน (ข้อมูลจากปี 2564)

Latest Update : 24 June 2024, 12:01 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636