About us >> โครงสร้างการบริหารงาน สำนักหอสมุดกลาง

ว่าที่ร้อยตรีสมชัย อวเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ

นายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์

แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 สำนักงาน กับ 4 ฝ่าย ได้แก่

สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ : นางอัญชไม สุขี (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
 1. งานบริหารและธุรการ : นายศิริเลิศ ปูชนียกุล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. งานคลังและพัสดุ : นางนิตยา ลำเจียกเทศ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยคลัง
  • หน่วยพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน : น.ส. ประภัสสร ศรีไสยา (นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ) รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
  • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา : นางศุภมาศ กิจจาการ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. รักชนก ภิรมย์เนตร (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ : นางเสาวณีย์ กำเนิดเรือง (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 2. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา : นางเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  • ประสานงานธุรการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 2. หน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด : นายสุชล แก้วประทุม (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาเว็บไซต์
 2. หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
 3. หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา
 4. หน่วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานและฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานอยู่ที่ สำนักหอสมุดกลางฯ ยกเว้น งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ดำเนินงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 8 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ห้องสมุดดำเนินงานโดยมีบุคลากร จำนวน 132 คน (ข้อมูลจากปี 2563)

Latest Update : 26 March 2021, 02:15 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636