ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> ระเบียบการยืม-คืนฯ
ระเบียบการยืม-คืน

ประเภท จำนวน และกำหนดระยะเวลายืมทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มีดังนี้

สมาชิก / ประเภท
หนังสือทั่วไป
ตำราเรียน ม.ร. และหนังสือสำรองฯ / วิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาตรี
10 เล่ม / 15 วัน
10 เล่ม / 15 วัน
นักศึกษาปริญญาโท
15 เล่ม / 30 วัน
10 เล่ม / 15 วัน
นักศึกษาปริญญาเอก
20 เล่ม / 30 วัน
10 เล่ม / 15 วัน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)
10 เล่ม / 15 วัน
10 เล่ม / 15 วัน
บุคลากรมหาวิทยาลัย
20 เล่ม / 30 วัน
10 เล่ม / 15 วัน
คณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
30 เล่ม / 60 วัน
10 เล่ม / 15 วัน
บริการระหว่างห้องสมุด
30 เล่ม / 30 วัน
30 เล่ม / 30 วัน

  • ทรัพยากรสารสนเทศอื่น ที่สำนักหอสมุดกลางให้ยืมได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริการสารสนเทศกำหนด
  • การยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางทุกครั้ง ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัว
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยืม ผู้ยืมสามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนเองมีสิทธิ์ยืม
  • กรณีที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมได้มากกว่า 1 สถานภาพ ให้ใช้สิทธิ์ยืมได้เพียงสถานภาพเดียว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประเภท จำนวนและกำหนดระยะเวลายืมทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2563

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

Latest Update : 15 February 2024, 01:21 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636