About us >> ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค มีสาขาเพิ่มขึ้นตามจำนวนสาขาวิทยบริการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการโดยจัดตำราเรียน หนังสือ วารสารวิชาการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน ในจำนวนที่พอเหมาะให้บริการนักศึกษา และทำหน้าที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ จากห้องสมุดและแหล่งจัดเก็บสารสนเทศอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เสมือนมีห้องสมุดขนาดใหญ่ปรากฏอยู่

ทั้งนี้สำนักหอสมุดกลางฯ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา โดยมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดอุทัยธานี

Latest Update : 19 August 2019, 08:15 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636