ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
บริการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ส่งคำขอสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ที่ "แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" (https://www.lib.ru.ac.th/services/member-register-form.php)

วิธีการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล @gmail.com หรือ @rumail.ru.ac.th
ก่อนการใช้งาน แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/member-register-form.php
หรือ https://bit.ly/rulibrary-member-regis-form
และให้ความยินยอม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
ตัวอย่างหน้าจอ แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 1. เลือกประเภทสมาชิก
 2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามขั้นตอนของระบบ
  ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามขั้นตอนของระบบ

 3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ด้วยการอัพโหลดหลักฐานการสมัครสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้
  (*ไฟล์ภาพที่อัพโหลด ต้องชัดเจนอ่านตัวอักษรได้ง่าย)
   กรณีเป็นนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  1. อัพโหลดภาพถ่ายตนเองคู่กับการถือหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
  2. อัพโหลดภาพบัตรประจำตัวนักศึกษา / นักเรียน
  3. อัพโหลดภาพใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เฉพาะกรณีโครงการพิเศษ
   กรณีเป็นอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  1. อัพโหลดภาพถ่ายตนเองคู่กับการถือหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
  2. อัพโหลดรูปภาพบัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
  3. อัพโหลดรูปภาพหนังสือสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อต้องอัพโหลดภาพถ่าย ตามขั้นตอนของระบบ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
ชั้น 1 อาคาร 1 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636
e-Mail : rulibmembership@rumail.ru.ac.th
ภาพและข้อมูลโดย : บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการสารสารและเอกสาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 18 December 2023, 05:34 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636