ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
สำหรับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีการจัดโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 3 โปรแกรม ดังนี้ (ชออภัยในความไม่สะดวกอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บนี้)
1. Basic Program : แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น
 • แนะนำบริการห้องสมุดและภาพรวมของเว็บไซต์ www.lib.ru.ac.th
 • เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ จาก WebPAC
 • การยืม – คืน หนังสือ และการยืมต่อด้วยตนเองผ่าน WebPAC
 • การสมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย RU Wi-Fi
 • การตั้งค่าใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Proxy Sever)
เหมาะสำหรับ : นักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 60 นาที
2. Advanced Program : การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
 • การสมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย RU Wi-Fi
 • การตั้งค่าใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Proxy Sever)
 • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ จาก WebPAC
 • การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ThaiLis และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ProQuest Dissertation & Theses Global
 • การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ThaiJo
 • การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
เหมาะสำหรับ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 90 นาที
3. Special Program : การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะด้านตามสาขาวิชา
เหมาะสำหรับ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 180 นาที
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมได้
ที่ - แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
ภาพ QR Code ลิงก์แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
โปรแกรมฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.)

*หากประสงค์ให้จัดโปรแกรมฝึกอบรม ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 09 November 2023, 02:51 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636