Services >> ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี
โครงการที่ 1: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการสอนตลอดปี

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร: 1-20 คน
สถานที่ลงทะเบียน: แฟ้มลงทะเบียน เคาน์เตอร์ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทร. 0-2310-8646

วัน หลักสูตร ประเภทผู้เข้าอบรม เวลา
จันทร์ 1. การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด และแนะนำเว็บไซต์
สำนักหอสมุดกลาง


รายละเอียด:
สอนวิธีการสืบค้นทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ในฐาน WebPAC ในเบื้องต้น และสืบค้นแบบลงลึก แหล่งจัดเก็บทรัพยากร การยืมหนังสือต่อในระบบ การเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ และบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง

นักศึกษาทุกระดับ
โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่
10:00-12:00 น.
อังคาร 2. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

รายละเอียด:
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Digital Collection (ThaiLIS) ฐานข้อมูล Dissertation Full Text และการลงทะเบียนขอใช้ Proxy

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9.30 - 12:00 น.
พุธ 3. การสืบค้นฐานข้อมูลกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เกษตร กฎหมาย


รายละเอียด:
แนะนำฐานข้อมูลสาขากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ ที่สำนักหอสมุดจัดหามาให้บริการ เช่น ABI/INFORM Complete, Academic Search Premier, Emerald, Cambridge Journal Online (CJO), H.W. Wilson และ ProQuest Psychology Journal เป็นต้น

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ
9.30 - 12:00 น.
โครงการที่ 2: โปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ หรือนักศึกษาต้องการ

สามารถจัดกลุ่มในวันที่สะดวก โดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันอบรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

  • คุณวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
    โทร. 0-2310-8646 หรือ e-Mail :: vatchara@lib.ru.ac.th

Latest Update : 04 October 2021, 05:20 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636