อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม      เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน
RU Logo
Single Search for books, ebooks, academic journals, etc from EBSCO Discovery Service (EDS)

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)

ค้นหาทรัพยากร ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีให้บริการ
ค้นหาหนังสือ, ชื่อวารสาร, วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ :
ค้นหาดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร :

ตรวจสอบการยืม-คืน/ยืมต่อ

Your name (ชื่อ-นามสกุล) :
รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิกห้องสมุด :

เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

เสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-form.php

  เกณฑ์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
 1. ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ต้องมีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
 3. มีการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป
 4. ต้องไม่ซ้ำกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด
 5. ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการจัดซื้อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรณารักษ์

ตรวจสอบสถานะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเสนอแนะ ได้ที่ https://www.lib.ru.ac.th/services/acquire-result.php

ส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ถึงสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://library.lib.ru.ac.th/suggest*thx

  ข้อตกลงเบื้องต้นในการพิจารณารับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ/พฤติกรรมของผู้ให้บริการ/สิ่งแวดล้อม และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริหารงานคุณภาพ การให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง เท่านั้น
 2. ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ควรใช้ข้อความที่สุภาพ ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่ใช้ข้อความไม่สุภาพ ไม่สมบูรณ์
 3. ให้ระบุ วัน/เวลา/สถานที่/บุคคล ที่ต้องการร้องเรียน/เสนอแนะให้ชัดเจน เพื่อคณะทำงานฯ จะได้ปฏิบัติการแก้ไขได้ถูกต้อง และตรงประเด็น
หมายเหตุ : ผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์
กรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะทำงานฯ ขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ คณะทำงานฯ จะถือเป็นความลับ

ติดตามคำตอบได้ที่บอร์ดถาม-ตอบ ชั้น 1 อาคาร 1 และเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง หัวข้อ "ตอบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ"


ภาพปกหนังสือ Board game universe V2 จักรวาลกระดานเดียว
ภาพปกหนังสือ e-Book : Inventing Bitcoin : ไขกลไกนวัตกรรมเงินเปลี่ยนโลก
ภาพปกหนังสือ e-Book : IoT : สถาปัตยกรรมการสื่อสาร = Internet of things
ภาพปกหนังสือ Global fintech : financial innovation in the connected world
ภาพปกหนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ภาพปกหนังสือ การขออนุญาตฎีกา : การขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง การขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติด การขออนุญาตฎีกาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพปกหนังสือ การตรวจพิจารณาร่างสัญญาและการตอบข้อหารือให้แก่หน่วยงานของรัฐ พร้อมภาคผนวกข้อมูลสำคัญทางกฎหมายประกอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในการรักษาประโยชน์ของรัฐ
ภาพปกหนังสือ e-Book : คุณจะเลือกเป็ดหรือนกอินทรีย์? = You can't send a duck to eagle school
ภาพปกหนังสือ หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับการแนะนำอสังหาริมทรัพย์
ภาพปกหนังสือ คู่มือพิชิตข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู
ภาพปกหนังสือ จัดการวิตกกังวลวัยรุ่น = Anxiety relife for teens
ภาพปกหนังสือ การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น ด้วย Google Colab
ภาพปกหนังสือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมช่วยชีวิตฉันจากป้าข้างบ้าน = Irrationally yours
ภาพปกหนังสือ ชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทน
ภาพปกหนังสือ Unf*ck yourself เลิกคิดลบนะคนดี
ภาพปกหนังสือ เรื่องที่แบกไว้ เธอจะวางก็ได้นะ
ภาพปกหนังสือแนะนำ ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก โลกพิศวงของโรคสมอง (The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales) ชื่อเรื่อง: ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก โลกพิศวงของโรคสมอง

แสดงประวัติผู้ป่วย ที่แม้ว่าจะบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็ทําให้มีความสามารถใหม่มาทดแทนอย่างน่าพิศวง .. อ่านต่อ >>
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1
11 คำศัพท์ที่ผู้ใช้บริการควรรู้ เกี่ยวกับห้องสมุด

ในหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) มี 11 คำศัพท์ที่ผู้ใช้บริการควรรู้ เกี่ยวกับห้องสมุด .. อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
เข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการ ด้วยอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องใช้งานร่วมกับบริการ Proxy Server
วิธีตั้งค่า เพื่อใช้ Proxy Server »
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
Your IP Address - 3.233.219.103
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ลืมบัญชีผู้ใช้งาน/ลืมรหัสผ่าน
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมระบบฯ สถาบันคอมฯ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 5255

Latest Update : 01 June 2023, 11:58 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636