ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
About us >> การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 >> ความเป็นมา

ความเป็นมา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 มาใช้ในการบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ (Library service) ตามนโยบายของศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นมา ภายใต้นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ว่า "รามคำแหง มุ่งมั่นพัฒนา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รับใช้สังคมและประเทศชาติ"

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002:1994 และเมื่อครบอายุใบรับรอง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 สำนักหอสมุดกลางมุ่งสู่ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้การบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ จนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 โดย ดำเนินการดำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง จนครบอายุใบรับรองเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 และได้ทำการต่ออายุในรับรอง (Reassessment) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2550

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อครบอายุใบรับรองระบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 อีกครั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้การบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุดกลางจึงเปลี่ยนการรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็น ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 และครบอายุใบรับรองเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 สำนักหอสมุดกลาง ได้ทำการต่ออายุใบรับรอง (Reassessment) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ในปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางได้ทำการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับขอบข่ายการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์แล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2570

ใบ iso 9001:2015 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Certification ใบ iso 9001:2015 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Certification
ใบ iso 9001:2015 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Certification ใบ iso 9001:2015 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง Certification

Latest Update : 26 April 2024, 01:37 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636