Services >> หนังสือพิมพ์
สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการหนังสือพิมพ์ ดังนี้
  • หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
  • หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง
    • หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังเดือนปัจจุบัน
    • หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 2 เดือน (นับย้อนจากเดือนปัจจุบัน)
หนังสือพิมพ์

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 7.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการเวลา 9.00 - 17.30 น.

รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการ
บริการหนังสือพิมพ์ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โปรดสอบถามบรรณารักษ์ เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: บริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 27 February 2018, 04:43 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636