ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> หนังสือพิมพ์
สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการหนังสือพิมพ์ ดังนี้
  • หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
  • หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 1 ปี
หนังสือพิมพ์

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการ
บริการหนังสือพิมพ์ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โปรดสอบถามบรรณารักษ์ เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: หน่วยบริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 20 July 2022, 09:10 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636