ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> วารสารภาษาต่างประเทศ
วารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง จัดให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง วารสารให้บริการใช้ภายใน ไม่อนุญาตให้นำออกจากสำนักหอสมุดกลาง หากต้องการถ่ายเอกสาร มีบริการยืม-คืนวารสารเพื่อถ่ายเอกสาร โดยสามารถยืมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 6 ฉบับ

ผู้ใช้บริการ สามารถสืบค้นดรรชนีบทความวารสารฉบับย้อนหลังได้ที่ - http://library.lib.ru.ac.th


วารสารภาษาต่างประเทศ

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ขั้นตอนการใช้บริการยืม-คืนวารสารเพื่อถ่ายเอกสาร ::

  • ผู้ใช้บริการติดต่อเคาน์เตอร์ให้บริการ โดยแสดงบัตรประจำตัว (บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน)
  • ผู้ใช้บริการบันทึกรายละเอียดในบัตรยืมวารสารใช้ภายในห้องสมุด (ถ่ายเอกสาร)
  • ผู้ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของรายการยืม พร้อมเก็บบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นหลักฐาน
  • ผู้ใช้บริการนำวารสารไปถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสารภายในสำนักหอสมุดกลาง
  • ผู้ใช้บริการนำวารสารมาคืน ผู้ให้บริการตรวจสอบความถูกต้อง และคืนบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ

บริการวารสารต่างประเทศ บริการวารสารต่างประเทศ
"มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าประจำเคาน์เตอร์ สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา"
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: หน่วยบริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 20 July 2022, 09:09 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636