ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีบริการคืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ณ บริเวณด้านหน้าของสำนักหอสมุดกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเอง

เงื่อนไขการคืนหนังสือด้วยตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)
  1. รับคืนหนังสือที่ยืมจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เท่านั้น
  2. การส่งคืน CD-ROM, DVD, เทป กรุณาติดต่อคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนฯ
  3. การคืนหนังสือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับสลิปจากตู้รับคืนหนังสือ และกรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
  4. หลังจากส่งคืนแล้ว ควรตรวจสอบข้อมูลที่ https://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
  5. หากเกินกำหนดส่ง และมีค่าปรับ ให้ติดต่อชำระที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนฯ ชั้น 1 อาคาร 1 เวลาราชการ
  6. กรณีหนังสือที่ส่งเกินกำหนดผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าปรับตามระเบียบของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  7. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้ใช้บริการ อ้างว่า ส่งคืนหนังสือในเครื่องคืนแล้วเกิดการสูญหาย


ภาพจาก : Facebook เพจของ PR Ramkhamhaeng University

ข้อมูลโดย : หน่วยบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :: หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8636

Latest Update : 08 April 2023, 12:14 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636