ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University Publications

หนังสือ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทำขึ้น เพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้บริการ ณ สำนักหอสมุดกลาง ได้แก่ รายงานประจำปี รายงานการวิจัย รายงานการบริหารงาน รายงานการประชุม รายงานของคณะกรรมการต่างๆ รายงานสถิติ คู่มือ ทำเนียบนาม ฯลฯ

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

วิธีการใช้บริการ ::
  • นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงบัตรประจำตัวและมีสถานะเป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลางก่อนเข้าใช้บริการ
  • บุคคลภายนอก ให้แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้บริการ 20 บาท

การยืมสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้ภายในห้องสมุดหรือถ่ายสำเนา ::
ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
ใช้บริการยืมได้เฉพาะนำไปถ่ายเอกสารยังสถานที่บริการถ่ายเอกสาร ที่สำนักหอสมุดกลางจัดบริการให้ เฉพาะชั้น 1 อาคาร 2 เท่านั้น

วิธีการยืม ::

  • ติดต่อขอยืมกับเจ้าหน้าที่
  • กรอกแบบฟอร์มการยืมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 3
  • ในการยืมทุกครั้ง
    นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แนบบัตรประจำตัวไว้เป็นหลักฐาน
    บุคคลภายนอก แนบบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  • ใช้เสร็จแล้ว ให้นำมาคืนเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ และรับบัตรประจำตัวคืน

โปรดสอบถามบรรณารักษ์ เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร. 0-2310-8659

Latest Update : 20 July 2022, 09:12 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636