ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวก
สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 ห้อง
  1. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ณ ชั้น 1 อาคาร 2
  2. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ณ ชั้น 1 อาคาร 3
ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) - สำหรับนักศึกษาทุกระดับ
ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร  สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 1 อาคาร 2 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ (ที่เปิดให้บริการ) ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ระเบียบการใช้บริการ
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ และแสดงบัตรประจำตัว เพื่อขอใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวน 5 คนขึ้นไป ในการใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มตามช่วงเวลา
  3. สามารถจองห้องค้นคว้ากลุ่มล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน และวันละ 1 ช่วงเวลาต่อ 1 กลุ่ม
  4. สามารถใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มต่อเนื่องได้ กรณีไม่มีผู้อื่นจองไว้ (แต่ต้องรอให้ถึงช่วงเวลาถัดไป หากไม่มีผู้อื่นขอใช้บริการ จึงจะขอใช้ต่อได้)
  5. กรณีจองห้องค้นคว้ากลุ่ม หากมาช้ากว่าเวลาที่จอง 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ และให้ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นสามารถขอใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มได้
ติดต่อสอบถามได้ที่ :
  • หน่วยหน่วยบริการวารสารและเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4301
  • e-Mail : ruserials@rumail.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636