ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service)
บริการค้นคว้าพิเศษ
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ริเริ่มบริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Exclusive Services for Ph.D) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการวิจัย และแนะนำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อการให้บริการและการจัดทำ
เว็บไซต์ http://phdservice.lib.ru.ac.th ซึ่งเว็บไซต์นี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service)

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเปิดให้นักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่าน สามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการฟรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจ
เข้าใช้บริการสืบค้นสารสนเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการบริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service)

บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D Service) มีรายละเอียดบริการ ดังนี้

 1. บริการเว็บไซต์ https://phdservice.lib.ru.ac.th
  ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลเชิงลึกตามหลักสูตรการเรียนการสอน
  ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน
  สมัครสมาชิกก่อนใช้บริการเว็บไซต์นี้ ด้วยการส่ง e-Mail มาที่ phd@lib.ru.ac.th ระบุหัวข้อ "ลงทะเบียน phdservice"
  และแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ), รหัสนักศึกษา, คณะที่ศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail address ของนักศึกษา
  จากนั้น ผู้ดูแลระบบจะส่งชื่อผู้สมัครสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งาน ให้ผู้สมัครสมาชิกทาง e-Mail

  ดาวน์โหลด : เอกสารแนะนำ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ https://phdservice.lib.ru.ac.th  ภาพหน้าแรกของเว็บไซต์ https://phdservice.lib.ru.ac.th

 2. บริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
  ขั้นตอนการให้บริการ
  1. นักศึกษาบันทึก/แจ้งหัวข้อที่ต้องการค้นคว้า ชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, คณะที่ศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail address
   ลงในแบบฟอร์มบริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษา
  2. บรรณารักษ์จะประสานงานช่วยค้นคว้าหาข้อมูล ครั้งละไม่เกิน 10 ชื่อเรื่อง จากทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง
   กรณีที่ไม่มีทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุดกลาง บรรณารักษ์จะแนะนำแหล่งค้นคว้า หรือติดต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด
   (Interlibrary Loan Service)
   โดยมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสาร
  3. บรรณารักษ์จัดส่งข้อมูลที่ค้นคว้าได้ให้กับผู้ใช้บริการ
 3. บริการสอน อบรม แนะนำ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
  จัดให้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ ในวัน-เวลาราชการ
  ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมได้ ที่ - แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
  โปรแกรมฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.)
  *หากประสงค์ให้จัดโปรแกรมฝึกอบรม ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ติดต่อสอบถามได้ที่ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ชั้นลอย อาคาร 3 หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 0-2310-8646
e-Mail : phd@lib.ru.ac.th

Latest Update : 06 June 2023, 05:28 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636