สารสนเทศนิทรรศการทางการศึกษาออนไลน์

หน้าแรก

นิทรรศการเสมือน: Virtual Reality Exhibits
ขั้นตอนการผลิตสื่อฯ ในการจัดแสดงนิทรรศการ
หัวเรื่องที่สามารถดูคลิปประกอบได้
สื่อเสริมการศึกษาที่สำนักหอสมุดกลางผลิตขึ้น
ชุดไทยพระราชนิยม
ชุดไทยพระราชนิยม
จัดแสดง ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
จัดแสดง ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
จัดแสดง ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
จัดแสดง วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2560
จัดแสดง ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
จัดแสดง วันที่ 25-29 เมษายน 2559
จัดแสดง ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559
จัดแสดง วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558
จัดแสดง วันที่ 17 มกราคม 2554 และ 2556
จัดแสดง วันที่ 4 ธันวาคม 2550
งานสัปดาห์ห้องสมุด