Services >> บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุด หรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ ที่ไม่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืมฉบับจริง/สำเนาเอกสาร/ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการต้องการ

แหล่งค้นหาข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ จากห้องสมุด หรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ

 1. WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืม
  • ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) ของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง : https://library.lib.ru.ac.th
 2. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL : https://uctal.thailis.or.th/member/login.aspx
 3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) ThaiLis : https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

ผู้มีสิทธิใช้บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
 • บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อขอใช้บริการและรับเอกสาร ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

 1. e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด
 2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้นลอย อาคาร 3 โทร. 0-2310-8646
  e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 โทร. 0-2397-6303 ต่อ 301
  e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ติดต่อขอใช้บริการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

สิทธิของผู้ใช้บริการ

 1. ยืมได้เฉพาะทรัพยากรสารนิเทศที่ไม่มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ผู้ใช้บริการทุกประเภท มีสิทธิในการยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 รายการต่อครั้ง
 3. แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดมีอายุใช้บริการได้ภายใน 7 วัน (หากหมดอายุต้องนามาต่ออายุการใช้งาน)
 4. ต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนเล่มที่ยืมอยู่ก่อนมารับแบบกรอกรายการระหว่างห้องสมุดใหม่
 5. จำนวนที่ยืมได้ และค่าปรับในกรณีที่ส่งสารนิเทศหลังวันกำหนดส่ง จะขึ้นกับห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรสารนิเทศเป็นผู้กำหนด
 6. ผู้ใช้บริการ ต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. แจ้งความประสงค์ใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้นลอย อาคาร 3
 2. แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บัตรประจําตัวนักศึกษา ใบเสร็จค่าลงทะเบียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน
 3. แจ้งรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการ
 4. ผู้ใช้บริการ และบรรณารักษ์ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรม ทาง WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยืม หรือฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
 5. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนขอใช้บริการ ในแบบลงทะเบียนการยืมระหว่างห้องสมุด
 6. กรอกข้อมูลในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (มีสําเนาทุกครั้ง) 1 รายการต่อ1 ชุด
 7. ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
 8. กรณีให้สํานักหอสมุดกลาง ดําเนินการสําเนาเอกสารให้ จะต้องมีค่ามัดจําเงินค่าใช้จ่ายสําเนาเอกสารแผ่นละ 2 บาท รวมค่าจัดส่ง และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน ตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย

  ประเภท
  จำนวน
  ค่าใช้จ่าย
  บันทึกเป็น File ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  เรื่องละ
  100 บาท
  ไปรษณีย์ธรรมดา
  เอกสาร 1-50 หน้า
  15 บาท
  เอกสาร 51-100 หน้า
  30 บาท
  เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป
  50 บาท
  ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
  เอกสาร 1-50 หน้า
  55 บาท
  เอกสาร 51-100 หน้า
  70 บาท
  เอกสาร 101 หน้าขึ้นไป
  85 บาท
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีสแกนเอกสารจากต้นฉบับ
  หน้าละ
  5 บาท

 9. กรณีผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะไปดําเนินการยืมด้วยตนเอง บรรณารักษ์จะประทับ วัน/เดือน/ปี ของวันที่ยืม และวันหมดอายุ ลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (ทั้งฉบับจริงและสําเนา)
 10. นําสําเนาแบบการใช้บริการระหว่างห้องสมุด ส่งคืนบรรณารักษ์ หลังส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สามารถขอใช้บริการ

 1. สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน/วิทยาเขตก าแพงแสน/วิทยาเขตศรีราชา
 4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/องครักษ์
 9. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/พระราชวังสนามจันทร์/วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 10. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 12. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 13. หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 14. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 15. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
 16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 17. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 18. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
 19. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 20. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 21. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 22. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/วิทยาเขตหาดใหญ่/เขตการศึกษาตรัง/วิทยาเขตภูเก็ต/ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้
 24. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 25. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 26. สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 27. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ
 29. มหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ข้อมูลโดย : บริการระหว่างห้องสมุด หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Latest Update : 04 October 2022, 05:47 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636