ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ จากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ ที่ไม่มีให้บริการในสานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืมฉบับจริง/สำเนาเอกสาร/ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการต้องการ

แหล่งค้นหาข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ จากห้องสมุด หรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ

 1. WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้ประสงค์จะยืม
  • ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) ของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง : https://library.lib.ru.ac.th
 2. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL : https://uctal.thailis.or.th/member/login.aspx
 3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) ThaiLis : https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

ผู้มีสิทธิใช้บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน และเป็นสมาชิกห้องสมุด
 • บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด

ติดต่อขอใช้บริการและรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

 1. e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด
 2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้นลอย อาคาร 3 โทร. 0-2310-8646
  e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (ราม 2) ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 โทร. 0-2397-6303 ต่อ 301
  e-Mail e-Mail เพื่อติดต่อขอรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ติดต่อขอใช้บริการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

สิทธิของผู้ใช้บริการ

 1. ยืมได้เฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ผู้ใช้บริการทุกประเภท มีสิทธิในการยืมได้ ครั้งละไม่เกิน 3 รายการต่อครั้ง
 3. แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด มีอายุใช้บริการได้ภายใน 7 วัน (หากหมดอายุต้องนำมาต่ออายุการใช้งาน)
 4. ต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนเล่มที่ยืมอยู่ก่อนมารับแบบกรอกรายการระหว่างห้องสมุดใหม่
 5. ค่าปรับในกรณีที่ส่งสารสนเทศหลังวันกำหนดส่ง จะขึ้นกับห้องสมุดผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศเป็นผู้กำหนด
 6. ผู้ใช้บริการ ต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้นลอย อาคาร 3
 2. แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บัตรประจําตัวนักศึกษา
 3. แจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
 4. ผู้ใช้บริการ และบรรณารักษ์ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรม ทาง WebPAC ของห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยืม หรือฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
 5. ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนขอใช้บริการ ในแบบลงทะเบียนการยืมระหว่างห้องสมุด
 6. กรอกข้อมูลในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (มีสําเนาทุกครั้ง) 1 รายการต่อ 1 ชุด
 7. ตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง
 8. กรณีให้สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการขอยืมฉบับจริง มีค่าส่งไปรษณีย์ตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
 9. ผู้ใช้บริการ ที่มีความประสงค์จะไปดําเนินการยืมด้วยตนเอง บรรณารักษ์จะประทับ วัน/เดือน/ปี ของวันที่ยืม และวันหมดอายุ ลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (ทั้งฉบับจริงและสําเนา)
 10. นําสําเนาแบบการใช้บริการระหว่างห้องสมุด ส่งคืนบรรณารักษ์ หลังส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศเรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สามารถขอใช้บริการ

 1. สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน/วิทยาเขตก าแพงแสน/วิทยาเขตศรีราชา
 4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/องครักษ์
 9. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ/พระราชวังสนามจันทร์/วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 10. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 12. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 13. หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 14. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 15. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
 16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 17. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 18. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา
 19. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 20. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 21. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 22. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/วิทยาเขตหาดใหญ่/เขตการศึกษาตรัง/วิทยาเขตภูเก็ต/ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้
 24. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 25. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 26. สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 27. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ
 29. มหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ข้อมูลโดย : บริการระหว่างห้องสมุด หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Latest Update : 28 September 2023, 11:03 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636