ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> กฤตภาค
ข่าวสาร บทความ สำคัญๆ และน่าสนใจ โดยตัดจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ นำมาผนึกลงบนกระดาษ บอกแหล่งที่มา
เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นำมาให้หัวเรื่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสำดับตามตัวอักษร เก็บไว้ในตู้จุลสาร เพื่อนำมาใช้ค้นคว้า อ้างอิง


กฤตภาค

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

วิธีการใช้บริการ ::

 1. ตรวจสอบรายชื่อแฟ้มกฤตภาค เช่น
   อ.1
   1.องค์กรปฎิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
   2.องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
   3.องค์กรการค้าโลก (WTO)
   เช่น ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ปรส.
 2. แฟ้มเรื่อง ปรส. จัดเรียงไว้ในตู้กฤตภาค อักษร อ.1 ลำดับที่ 1
  อ.1 องค์กรปฎิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 1
  อ.1 คือ ชื่อตู้เก็บแฟ้มกฤตภาค
  องค์กรปฎิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) คือ ชื่อแฟ้มกฤตภาค
  1 คือ ลำดับที่ในการเรียงในตู้กฤตภาค

รายการแฟ้มกฤตภาคที่ให้บริการ เรียงตามตัวอักษร

ก ข ค-ฆ ง จ-ฉ ช-ญ ด ต-ถ ท ธ น บ ป ผ-ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ว ศ ส ห อ-ฮ

โปรดสอบถามบรรณารักษ์ เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :: หน่วยบริการวารสารและเอกสาร โทร. 0-2310-8642

Latest Update : 11 October 2023, 03:43 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636