Services >> พื้นที่และบริการ ณ อาคาร 2
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 2
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 2

เข้าประตูด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางแล้ว เลี้ยวซ้าย จากนั้นเดินตรงไป จะพบประตูทางเข้าอาคาร 2 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 2 ชั้น ดังนี้

บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 1
 1. บริการวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
 2. บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง 1 ปี
 3. บริการแฟ้มสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
 4. บริการข่าวสารทันสมัย
 5. บริการสิ่งพิมพ์สหประชาชาติ
 6. บริการสิ่งพิมพ์มุมตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner)
 7. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)
 8. บริการสิ่งพิมพ์รามคำแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามคำแหง
 9. บริการแนะนำการสืบค้นวารสารภาษาต่างประเทศ

เวลาเปิด-ปิดบริการ : อาคาร 2 ชั้น 1

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 18.30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
บริการวารสารต่างประเทศฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
บริการสิ่งพิมพ์มุมตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner) บริการสิ่งพิมพ์รามคำแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามคำแหง
บริการ ณ อาคาร 2 ชั้น 2
 1. บริการวารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
 2. บริการกฤตภาค จุลสาร และเอกสาร
 3. แนะนำสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ
 4. สิ่งพิมพ์ศาสนา
 5. บอร์ดนานาสาระ
 6. บริการแนะนำการสืบค้นวารสารภาษาไทย
 7. บริการแหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย (RU Journal Services)

เวลาเปิด-ปิดบริการ : อาคาร 2 ชั้น 2

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 18.30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

Latest Update : 11 September 2020, 06:55 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636