Services >> อาคารและพื้นที่ อาคาร 2
ภาพ : พื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่ อาคาร 2
มีพื้นที่ให้บริการ 2 ชั้น ดังนี้


อาคาร 2 ชั้น 1
 1. บริการวารสารต่างประเทศฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
 2. บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง 1 ปี
 3. บริการแฟ้มสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
 4. บริการข่าวสารทันสมัย
 5. บริการสิ่งพิมพ์สหประชาชาติ
 6. บริการสิ่งพิมพ์มุมตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner)
 7. บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)
 8. บริการสิ่งพิมพ์รามคำแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามคำแหง
 9. บริการแนะนำการสืบค้นวารสารภาษาต่างประเทศ

เวลาเปิด-ปิดบริการ อาคาร 2 ชั้น 1

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการเวลา 07.30 น. - 18.30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 09.00 น. - 17.30 น.
บริการวารสารต่างประเทศฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
บริการสิ่งพิมพ์มุมตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner) บริการสิ่งพิมพ์รามคำแหง : วารสารวิชาการและข่าวรามคำแหง
อาคาร 2 ชั้น 2
 1. บริการวารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
 2. บริการกฤตภาค จุลสาร และเอกสาร
 3. แนะนำสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ
 4. สิ่งพิมพ์ศาสนา
 5. บอร์ดนานาสาระ
 6. บริการแนะนำการสืบค้นวารสารภาษาไทย
 7. บริการแหล่งสารสนเทศวารสารวิชาการภาษาไทย (RU Journal Services)

เวลาเปิด-ปิดบริการ อาคาร 2 ชั้น 2

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 น. - 18.30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ให้บริการเวลา 09.00 น. - 17.30 น.

Latest Update : 26 July 2018, 04:05 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636