วันที่ 14 ต.ค. 2564 รับวารสารบริจาค จากคุณทวีศักดิ์ เกษปทุม

ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)
ภาพนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบวารสารบริจาค คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม (ขวา)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คุณทวีศักดิ์ เกษปทุม ได้บริจาควารสารภาษาไทย ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 ชื่อเรื่อง Continue reading วันที่ 14 ต.ค. 2564 รับวารสารบริจาค จากคุณทวีศักดิ์ เกษปทุม

ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ได้มอบหนังสือ “ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่” Continue reading ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ “เมียนมากับประชาธิปไตย คู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ” เขียนโดย หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร หนังสือเล่มนี้มุ่งเปิดมุมมองการศึกษาการปฏิรูปและพัฒนาการของประเทศเมียนมา ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุดหน้าในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาจากบทบาทของตัวแสดงภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน องค์การระหว่างประเทศ Continue reading เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผู้เขียนหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS ได้มอบหนังสือดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ให้บริการ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการ Continue reading การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้มอบหนังสือ กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือ “กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” เขียนโดย รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และอัจฉรา ปทุมนากุล เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยContinue reading กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8643 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)