หลังลับแลมีอรุณรุ่ง

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “หลังลับแลมีอรุณรุ่ง” หนังสือดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 ชุด (2 เล่ม) เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า แก่อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

.

วันที่ 10 มี.ค. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาค เรื่อง “นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม จากอาจารย์ ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.

แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “แห่งความเข้าใจในเศรษฐมิติ” เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

รีโอโลยีวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “รีโอโลยีของวัสดุหยุ่นหนืด Rheology of viscoelastic materials” หนังสือดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน–อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

.

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

.