About us >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ
วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปณิธาน (Ambition)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)
  1. จัดหา พัฒนา วิเคราะห์ และบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยความเสมอภาค
  2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิต สังคม มาตรฐานการศึกษา การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

การเป็นห้องสมุดเพื่อปวงชน

ค่านิยมองค์การ

บริการด้วยใจ (Service mind) ใฝ่คิดสร้างสรรค์ (Creativity) ยึดมั่นในคุณธรรม (Moral) ทำงานเป็นทีม (Teamwork)

Latest Update : 25 June 2020, 06:08 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636