ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการตู้ยืมอัตโนมัติ (Self Check)
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีบริการยืมหนังสืออัตโนมัติ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง

การใช้บริการตู้ยืมอัตโนมัติ (Self Check)
 1. เตรียมบัตรสมาชิก พร้อมหนังสือที่ต้องการยืม
 2. เลือกภาษาที่ต้องการ
 3. สแกนบัตรสมาชิกเข้าระบบ
 4. วางทรัพยากรสารสนเทศบนแท่นวางหนังสือ
 5. ระบบจะแจ้งรายการหนังสือบนหน้าจอ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องจองรายการ
 6. กด "เสร็จเรียบร้อย"
 7. รับสลิปแจ้งรายการ
เงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้บริการตู้ยืมอัตโนมัติได้
 1. หมดอายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด
 2. ยืมหนังสือเกินกำหนดที่ระเบียบกำหนด
 3. มีหนี้สินค้างชำระห้องสมุด
 4. หนังสือเล่มนั้นห้ามยืมออก

ตู้ยืมอัตโนมัติ (Self Check)     ตู้ยืมอัตโนมัติ (Self Check)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :: หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8636

Latest Update : 21 June 2021, 05:45 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636