Services >> หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้ใช้บริการ
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ทำหน้าที่แทน หรือบรรณารักษ์ มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534

 • ผู้ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางจะต้องเป็นสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหอสมุดกลางกำหนด โดยผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกไว้เป็นหลักฐาน
  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเป็นสมาชิกได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น และจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องมีบัตรสมาชิก

 • สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาบัตรสมาชิกให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ กรณีบัตรชำรุดจากการใช้งาน หรือเหตุสุดวิสัย สำนักหอสมุดกลาง จะออกบัตรให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากบัตรชำรุดจากกรณีอื่น หรือ สูญหาย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่ 100 บาท

 • ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย หรือ สูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากสำนักหอสมุดกลาง จนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะยืมออกนอกสำนักหอสมุดกลาง

 • ในขณะที่ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในความครอบครองของผู้ยืม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดสูญหาย ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ยืมต้องชำระค่าซ่อมตามที่สำนักหอสมุดกลางเห็นสมควร
  2. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาเดียวกัน บวกค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 100 บาทมาชดใช้ หากไม่มีจำหน่าย ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินชดใช้เป็นจำนวนอย่างน้อย 5 เท่า ของราคาปัจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น บวกกับ ค่าใช้จ่ายค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 100 บาท
  กรณีที่ไม่สามารถหาราคาปัจจุบันของสารสนเทศนั้นได้ ให้สำนักหอสมุดกลาง กำหนดราคาได้เองตามความเหมาะสม

 • ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้งหายไว้ หากได้พบในภายหลัง ก็ยังคงถือว่าเป็นสมบัติของสำนักหอสมุดกลาง

 • ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาให้ยืม หากส่งคืนเกินกว่ากำหนดเวลา จะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร : หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2544

Latest Update : 07 September 2022, 05:28 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636