ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้ใช้บริการ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง
 1. ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ทำการแทน หรือบรรณารักษ์ มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534

 2. ผู้ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง ต้องสมัครเป็นสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหอสมุดกลางกำหนด โดยผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกไว้เป็นหลักฐาน
  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะสมัครเป็นสมาชิกได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น และจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องมีบัตรสมาชิก

 3. สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาบัตรสมาชิกให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ กรณีบัตรชำรุดจากการใช้งาน หรือเหตุสุดวิสัย จะออกบัตรให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่บัตรชำรุดจากกรณีอื่น หรือสูญหาย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรใหม่ 100 บาท

 4. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากสำนักหอสมุดกลาง จนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนเจ้าหน้าที่ และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศก่อนที่จะยืมออกนอกสำนักหอสมุดกลาง

 5. ในขณะที่ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในความครอบครองของผู้ยืม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  1. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดสูญหาย ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ยืมต้องชำระค่าซ่อมตามที่สำนักหอสมุดกลางเห็นสมควร
  2. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาเดียวกัน บวกค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 100 บาท มาชดใช้ หากไม่มีจำหน่าย ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินชดใช้เป็นจำนวนอย่างน้อย 5 เท่า ของราคาปัจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น บวกกับค่าใช้จ่ายค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 100 บาท
  ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาปัจจุบันของสารสนเทศนั้นได้ ให้สำนักหอสมุดกลาง กำหนดราคาตามความเหมาะสม

 6. ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้เคยแจ้งหายไว้ หากพบภายหลัง ก็ยังคงถือว่าเป็นสมบัติของสำนักหอสมุดกลาง

 7. ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาให้ยืม หากส่งคืนเกินกว่ากำหนดเวลา จะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร : หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2544

Latest Update : 21 September 2023, 10:04 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636