Services >> บริการห้องบัณฑิตศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 ห้อง

1. ห้องบัณฑิตศึกษา - สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก
ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ระเบียบการเข้าใช้บริการ
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าใช้บริการ และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ณ ห้องบัณฑิตศึกษา

สอบถามเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับห้องค้นคว้าบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 ติดต่อหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02-310-8646

2. ห้องบัณฑิตศึกษา - สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก
ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ให้บริการเวลา 9.00 - 18.00 น.

ระเบียบการเข้าใช้บริการ
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าใช้บริการ และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ ณ ห้องบัณฑิตศึกษา

สอบถามเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับห้องค้นคว้าบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 ติดต่อหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02-310-8646

Latest Update : 21 June 2021, 05:43 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636