ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Databases >> Inhouse Databases
ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC)

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) : https://library.lib.ru.ac.th
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่

2. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. สื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • e-Learning สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ : http://www.ieas.ru.ac.th
 • ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน (Cyber Classroom) : http://cyberclassroom.ru.ac.th
 • วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง Course On Demand (m-Learning) : http://www.m-learning.ru.ac.th
 • ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง : http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss
ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • e-Books (Electronic Books) ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง : http://e-book.ru.ac.th
 • e-Books (Electronic Books) ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เวอร์ชั่นเก่า) : http://old-book.ru.ac.th
 • RU e-Book Store : http://ebookstore.ru.ac.th
จำหน่ายตำราเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Digital Archives)
 • ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Digital Archives)
  ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นคืนเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกประเภท อาทิ เอกสารประเภทลายลักษณ์ เอกสารประเภทภาพถ่าย แผนผัง แผนที่ และของที่ระลึก เป็นต้น (จัดทำโดย หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล)
7. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (ASEAN Community)
8. กฤตภาคข่าว ม.ร. (RU News Clipping)
 • กฤตภาคข่าว ม.ร. (RU News Clipping)
  รวบรวมกฤตภาคข่าวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำ จัดเก็บ และเผยแพร่ โดยจัดหมวดหมู่ให้ผู้ใช้บริการสืบค้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศกฤตภาคข่าว และสามารถสืบค้นเพื่อใช้งานย้อนหลังได้ในอนาคต (จัดทำโดย หน่วยบริการวารสารและเอกสาร)
ติดต่อสอบถามได้ที่ :

Latest Update : 17 October 2023, 06:34 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636