Services >> พื้นที่และบริการ ณ อาคาร 3
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 3
ภาพ : แผนผังพื้นที่อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่อาคาร 3

เข้าประตูด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางแล้ว เลี้ยวขวา จากนั้นเดินตรงไป จะพบประตูทางเข้าอาคาร 3 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 4 ชั้น ดังนี้

เวลาเปิด-ปิดบริการ : อาคาร 3 (ชั้น 1-3)
วัน
เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 18.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
08.30 น. - 16.30 น.
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิดบริการ : อาคาร 3 (ชั้น 4)
วัน
เวลา
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
*เฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการสอบ
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
08.30 น. - 16.30 น.
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
บริการ ณ อาคาร 3 ชั้น 1
 1. บริการสื่อมัลติมีเดีย
 2. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดระบบ WebPAC
 3. บริการห้องบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก)
 4. บริการสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น หนังสืออนุสรณ์ และอนุสรณ์งานศพ
 5. บริการราชกิจจานุเบกษา, คำพิพากษาศาลฎีกา และสยามจดหมายเหตุ
 6. บริการวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 7. บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
 8. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าฯ
 9. บริการรางปลั๊กไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษา
ห้องบริการบัณฑิตศึกษา (ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก) ห้องบริการบัณฑิตศึกษา (ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก)
บริการสื่อมัลติมีเดีย บริการวิทยานิพนธ์
บริการ ณ อาคาร 3 ชั้นลอย
 1. ห้องบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services) - สำหรับติดต่อบริการนำชมห้องสมุด (Library Tour)
  • ให้คำแนะนำ และนำชมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ตลอดจนวิธีการสืบค้นสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง
  • เวลาเปิด-ปิดบริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ติดต่อสอบถามได้ที่ :
   e-Mail : wimonwan@lib.ru.ac.th, walaiporn@lib.ru.ac.th
   โทร. 0-2310-8646
 2. บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
  • เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุด หรือศูนย์สารนิเทศภายในประเทศ ที่ไม่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง โดยการติดต่อประสานงานในการขอยืมฉบับจริง/สำเนาเอกสาร/ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังห้องสมุดที่ผู้ใช้บริการต้องการ
  • ติดต่อรับเอกสารบริการระหว่างห้องสมุด : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
  • ติดต่อสอบถามได้ที่ :
   e-Mail : sansita@lib.ru.ac.th, ILL@lib.ru.ac.th
   โทร. 0-2310-8646
 3. บริการตู้เก็บเอกสาร
  • สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก) และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ติดต่อรับบริการตู้เก็บเอกสาร : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
  • ติดต่อสอบถามได้ที่ : โทร. 0-2310-8646
บริการ ณ อาคาร 3 ชั้น 2
บริการ ณ อาคาร 3 ชั้น 3
 1. บริการหนังสืออ้างอิง
 2. บริการห้องหนังสือหายาก
 3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดระบบ WebPAC
 4. บริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Service) เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต
 5. บริการรางปลั๊กไฟสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษา

บริการ ณ อาคาร 3 ชั้น 4

ห้องจัดแสดงนิทรรศการ - สำหรับบริการสารสนเทศนิทรรศการ

 • จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการศึกษาชุดต่างๆ ที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อจัดแสดง ณ สำนักหอสมุดกลาง ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2563) จัดแสดงนิทรรศการ ชุด "โขน" เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี ในวันและเวลาราชการ และมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ (Workshop) ที่น่าสนใจ ให้เข้าร่วมฟรี

เวลาเปิด-ปิดบริการ ::

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ *เฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการสอบ เวลา 8.30-16.30 น.

ติดตามข่าวสารกิจกรรมฯ (Workshop) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ

 • หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8647
 • facebook's page : https://www.facebook.com/edutainment.in.rulibrary
 • Line ID : @zxb0818x

Latest Update : 25 August 2021, 05:22 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636