11-12 มิ.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมออกบูทแนะนำบริการในงาน RU Open House 2024

11-12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน RU Open House 2024 “เปิดบ้านเรียนราม สู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” นำโดยอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์ พิมพ์ชนก

Read more

12 มิ.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”

12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567” โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Read more

31 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ของทุกปี

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

Read more

3 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณทางเข้าข้างอาคารและลานทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพิธีถวายมหาสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more

29 เม.ย. 2567 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านงานห้องสมุด บรรณารักษ์ และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี

Read more

18 เม.ย. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก)

18 เมษายน 2567 เวลา 9.00-14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์) ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้สมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) จำนวน 8

Read more

10 เม.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 เวลา 8.30-12.30 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์

Read more

10 เม.ย. 2567 สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เมษายน 2567 เวลา 14.00-16.00 น. คณะกรรมการสวัสดิการสำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 “สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส สำนักหอสมุดกลาง” โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก และรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามสืบไป

Read more

2 เม.ย. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2567 เวลา 8.00-10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี

Read more

27 มี.ค. 2567 ฝ่ายบริการสารสนเทศ จัดโครงการ I LOVE LIBRARY ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบออนไลน์

วันที 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.31 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการ I LOVE LIBRARYครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง RUMAIL-Google Meet

Read more

11 มี.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2566

11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน

Read more