วันออกพรรษา
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา (นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาจนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ครบ 3 เดือนพอดี) หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน พระสงฆ์จาริกไปแรมคืนที่อื่นได้ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตามความประสงค์ โดยไม่จำเป็นต้องกลับมาค้างแรม ณ วัดที่ตนสังกัด วันออกพรรษานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา หมายถึง การที่พระภิกษุสงฆ์เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกันกล่าวตักเตือนได้ ปวารณา เป็นพิธีกรรมของสงฆ์ ที่ท่านทำปวารณาต่อกันในวันออกพรรษา ต่างรูปต่างกล่าวคำปวารณาตามลำดับอาวุโส
วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
อยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรดาประเทศผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรอันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ฝรั่งเศส จีน และบรรดา ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหลักประกันในการรักษาสันติภาพของโลก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
วันทันตสาธารณสุข 21 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พอ.สว. เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 โดยมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการทางสาธารณสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลรวม 48 จังหวัด
วันตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
กิจการตำรวจได้กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า เรียกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เยน วัง คลัง นา และพร้อมกันนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตำรวจขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับเวียน อันมีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายก อัครมหาเสนาบดี เป็นผู้บังคับบัญชา
วันอาหารโลก 16 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้ก่อให้เกิดความหายนะให้กับระบบการเกษตร การขนส่ง และการตลาด ตลอดจนประชากรของโลกต้องประสบกับความทุกข์ยากจากความหิวโหยและอดอยาก  เนื่องจากภัยสงครามจนถือกับต้องมีการปันส่วนอาหาร ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1941 สหรัฐอเมริกาจึงได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการขึ้น  โดยมีจุดประสงค์ในอันที่ขจัดความหิวโหย และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ
วันมาตรฐานโลก 14 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
วันมาตรฐานโลก เป็นวันที่ระลึกถึงการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า ISO ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2490 โดยมีผู้แทนจาก 25 ประเทศมาร่วมประชุม ณ กรุงลอนดอน
วันสุขภาพจิตโลก 10 ตุลาคม
วันสำคัญในแต่ละเดือน
10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ของความหวังและพลังใจ ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี ริบบิ้นสีเขียว” (Green ribbon) เป็นสัญลักษณ์การรับรู้สุขภาพจิต เพื่อแสดงให้คนที่คุณรักหรือคนรอบข้าง ใส่ใจในสุขภาพจิต