วันอาหารโลก 16 ตุลาคม

วันอาหารโลก 16 ตุลาคม
วันอาหารโลก 16 ตุลาคม

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้ก่อให้เกิดความหายนะให้กับระบบการเกษตร การขนส่ง และการตลาด ตลอดจนประชากรของโลกต้องประสบกับความทุกข์ยากจากความหิวโหยและอดอยาก  เนื่องจากภัยสงครามจนถือกับต้องมีการปันส่วนอาหาร ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1941 สหรัฐอเมริกาจึงได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการขึ้น  โดยมีจุดประสงค์ในอันที่ขจัดความหิวโหย และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

ในปี ค.ศ. 1942 ได้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเคยมีบทบาททางด้านโภชนาการขององค์การสันนิบาตชาติอีกครั้ง ที่กรุงวอชิงตัน  แต่ยังไม่มีการตกลงจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศทางด้านอาหารขึ้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้น เพื่อยกร่างธรรมนูญขององค์การอาหารและเกษตร และในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ได้มีการจัดตั้งองค์การอาหารและเกษตรขึ้นอย่าง เป็นทางการ โดยมีสำนักงานใหญ่ชั่วคราวอยู่ที่เมืองควีเบก (Quebec) ประเทศแคนาดา ต่อมาในปี ค.ศ. 1951  จึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปัจจุบันองค์การอาหารและการเกษตรมีประเทศสมาชิก 158 ประเทศ

อาหารนานาชาติ
อาหารนานาชาติ

บทบาทและหน้าที่ขององค์การอาหารและเกษตร

  1. บทบาททางด้านอาหาร โดยการจัดหาอาหารให้แก่ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในรูปของกรพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป
  2. บทบาททางด้านการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  3. บทบาททางด้านการประมง โดยการเก็บรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง ช่วยปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือประมงใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น
  4. บทบาททางด้านป่าไม้โดยการส่งเสริมการสงวนป่าไม้ การพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ และเทคโนโลยีทางด้านวนศาสตร์ เป็นต้น

จากบทบาทดังกล่าวขององค์การอาหารและเกษตร ทำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกกปี อันเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การอาหารและเกษตรเป็นวันอาหารโลก   และ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น  เช่น การอภิปราย การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ  ภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก

อาหารไทย
อาหารไทย

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันอาหารโลก มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเป็นการเร่งเร้าให้ประเทศต่าง ๆ มีจิตสำนึกเรื่องอาหารและการพัฒนา
  2. เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ระดับชาติและนานาชาติในการต่อสู้กับความอดอยากหิวโหย ทุพโภชนาการและความยากจนซึ่งเป็นปัญหาของโลก

สำหรับประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การฯ  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2490 และเป็นสมาชิกลำดับที่  45  นับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเร่งฟื้นฟูการเกษตรของประเทศ ในระยะแรกมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก คือ โครงการประมงน้ำจืดซึ่งทางองค์การฯ ได้ส่งนักวิชาการด้านประมงมาให้คำแนะนำแก่ชาวประมงไทยในการเลี้ยงปลาหมอเทศ และ การเพาะพันธุ์ปลาสวาย

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์การฯ ทางด้านการชลประทาน สหกรณ์ เศรษฐกิจการเกษตร ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา ดูงานและฝึกอบรบอีกด้วย

บรรณนานุกรม

วรนุช อุษณกร. (2543). ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
กรมประมง. (2020, เมษายน 22). องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO). ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2565.
จาก https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1232/74917

ภาพประกอบ

http://hometown.aol.com/emporiuminc/photos.html

http://www.yummytaste.com/images/

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด