25 พฤศจิกา พระมหาธีรราชเจ้า
บุคคลสำคัญของไทย
นางสาววัลฤดี  โมอ่อน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ภาพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาธีรราชเจ้า) หมายเหตุ. จาก วิถีแห่งจอมปราชญ์ ตามรอยพระยุคลบาทพระมหาธีรราชเจ้า = Footsteps of the Great Philosopher-King Vajiravudh (หน้าปก), โดย ชัชพล ไชยพรม, 2556, กรุงเทพฯ : มุลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์. “คนจะเป็นปราชญ์ได้ต้องมีศิลปะ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชนิยมในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างเด่นชัดทั้งในด้านวรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ทรงใช้ความสามารถด้านคีตศิลป์กล่อมเกลาจิตใจคนให้อ่อนโยน
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี
บุคคลสำคัญของไทย
  เบื้องต้น  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่ 6 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นพระมารดา ได้เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดแล้ว
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
บุคคลสำคัญของไทย
หากสยามยังอยู่ยั้ง              ยืนยง เราก็เหมือนอยู่คง               ชีพด้วย หากสยามพินาศลง            ไทยอยู่ ได้ฤา เราก็เหมือนมอดม้วย          หมดสิ้นสกุลไทย พระราชนิพนธ์สยามานุสสติ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บุคคลสำคัญของไทย
พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี มีพระนามเดิมว่า “สิน” (ชื่อจีนเรียกว่า เซิ้นเซิ้นซิน) เป็นบุตรของขุนพัฒน์ (นายหยง หรือ ไหฮอง แซ่อ๋อง บางตำราก็ว่า แซ่แต้) และ นางนกเอี้ยง (กรมพระเทพามาตย์) เกิดเมื่อวันอาทิตย์ มีนาคม พ.ศ. 2277 ในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
บุคคลสำคัญของไทย
  พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์เป็น พระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ธิดาพระยาพระยา เวียงในนฤบาล ประสูติ วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1217 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2417
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
บุคคลสำคัญของไทย
พระประวัติย่อของ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ 4 ประสูติในบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร
กรมหลวงชุมพรฯ
บุคคลสำคัญของไทย
“ฮะเบสสมอพลันออกสันดอนไป ลัดไปเกาะสีชังจนกระทั่งกระโจมไฟ เที่ยวหาข้าศึกมิได้นึกจะกลับมาใน ถึงตายตายไป ตายให้แก่ชาติของเรา พวกเราทุกลำจำเช่นดอกประดู่ วันไหนวันดีบานคลี่พร้อมอยู่ วันไหนร่วงโรยดอกโปรยตกพรู ทหารเรือเราจงดู ตายเป็นหมู่ให้ชาติไทย” บทเพลงพระนิพนธ์ดอกประดู่ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บุคคลสำคัญของไทย
จอมคน ยอดนักรบ แห่งแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทชีวิตเป็นเดิมพัน ในการกอบกู้เอกราชให้แผ่นดิน “สงครามยุทธหัตถี” เดิมพันอันยิ่งใหญ่ หมายถึงชีวิต หมายถึงแผ่นดิน ที่พระองค์ไม่อาจปราชัย พระราชประวัติของพระองค์ สมควรค่ายิ่งแก่การเทิดพระเกียรติ
ชีวิตและงาน พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
บุคคลสำคัญของไทย
ประวัติพระพรหมมังคลาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ ฉายา ปญฺญานนฺโท อายุ 94 ป.ธ. 4 ขณะมรณภาพดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18