ช้าง (Elephants): ช้างประจำรัชกาลที่ 9

ช้างประจำรัชกาลที่ 9

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีช้างเผือก 10 เชือก คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุรคชาธาร พระศรีเศวตศุภลักษณ์ พระเศวตศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเศวตภาสุรคเชนทร์ พระเทพรัชรกิริณี พระบรมนขทัศ

1. พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ

เป็นช้างพลายเผือกโท เดิมชื่อ พลายแก้ว นายแปลกคล้องได้ที่ จังหวัดกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นช้างสำคัญในตระกูล พรหมพงศ์ จำพวกอัฐทิศ ชื่อ กมุท สีกายดังดอกกมุท หรือ บัวสายแดง สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น พระราชวังสวนดุสิต เมื่อวันที่ 11 พฤษศจิกายน พ.ศ. 2502 พระราชทานนามว่า “พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิศุทธวงศ์สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ์ประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า”

ภาพ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 17 หน้า 26
ภาพ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 17 หน้า 26

2. พระเศวตวรรัตนกรีฯ

เป็นช้างพลายเผือก ลูกบ้านของนายแก้ว ปัญญาคง อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์จำพวกอัฎฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ สมโภชขึ้นระวาง ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2509 พระราชทานนามว่า “พระเศวตวรรัตนกรี นพีสีสิริพิงคนัทย์ เอกาทัศน์มงคลสุลักษณ์ ศุภนัขเนตราทิโควรรณ พิษณุพันธุ์ อัครคชาธาร อัฏฐกุลสารดามพหัสดิน ปรมินทรมหาราชพาหน สยามประชาชนสวัสดิคุณเดชอดุลยเลิศฟ้า” ปัจจุบันพระเศวตวรรัตนกรีได้ล้มแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2510

3. พระเศวตสุรคชาธารฯ

เป็นช้างที่ นายเจ๊ะเฮง หะระดี กำนันตำบลการอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เจอ ซึ่งเป็นลูกช้างที่พลัดหลงเข้ามาและมีลักษณะที่เป็นมงคลจึงแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ จำพวก ช้าง 10 หมู่ ชื่อดามพหัตถี สมโภชขึ้นระวาง ณ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2511 ทรงพระราชทานนามว่า “พระเศวตสุรคชาธาร บรมนฤบาลสวามิภักดิ์ ศุภลักษณเนตราทิคุณ ทศกุลวิศิษฎพรหมพงศ์ อดุลยวงศ์ดามพหัตถี ประชาชนะสวัสดิวิบูลย์ศักดิ์ อัครสยามนาถสุรพาหน มงคลสารเลิศฟ้า” ในปัจจุบันพระเศวตสุรคชาธารได้ล้มแล้ว ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต ใน พ.ศ. 2520

4. พระศรีเศวตศุภลักษณ์ฯ

เป็นช้างพังเผือก ลูกเถื่อน เดิมชื่อเจ้าแต๋น ได้มาจาก จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 พระราชทานนามว่า “พระศรีเศวตศุภลักษณ์ อรรครัตนกริณี ดามพหัสดีพิษณุพงศ์ ดำรงสุทธสกนธ์สุคนธชาติ เฉลิมราชกฤดาบารมี ศรีตรังคพิเศษสุทธิ์ อุดมสารเลิศฟ้า ”

5. พระเศวตศุทธวิลาศฯ

เป็นช้างพลายเผือกลูกเถื่อน ชื่อ บุญรอดเป็นลูกช้างที่คนของกรมป่าไม้พบที่ป่าบริเวณแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวก อัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้นสวนจิตรลดา พระราชวังสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ. ศ. 2520 ทรงพระราชทานนามว่า “พระเศวตสศทธวิลาศ อัฏฐคชชาตพิษณุพงศ์ดำรงประภาพมหิมัน ตามรพรรณไพศิษฎ์ ผลิตวรุตตมมงคล ดาลศุภผลสวัสดิวิบุล อดุลยลักษณเลิศฟ้า ”

ภาพพระเศวตศุทธวิลาศฯจาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 17 หน้า 26
ภาพพระเศวตศุทธวิลาศฯจาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 17 หน้า 26

6. พระวิมลรัตนกิริณีฯ

เป็นช้างพังเผือก ลูกเถื่อน ชื่อ ขจร นายปรีชาและนางพิมพ์ใจ วารวิจิตร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์ จำพวก อัฏฐทิศ ชื่อ กมุท สมโภชขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2520 พระราชทานนามว่า ” พระวิมลรัตนกิริณี กมุทศรีพรรณโศภิต อัฏฐพงศ์กมลาสน์ อรรคราชทิพยพาหน ถกลกิตติคุณกำจร อมรสารเลิศฟ้า” ปัจจุบันนำไปยืน ณ โรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

7. พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ

เป็นช้างพังเผือก ลูกเถื่อนชื่อ จิตรา เป็นลูกช้างพลัดแม่ที่เทือกเขากือซา โดยนายมายิ มามุ พบเห็นเข้า เป็นช้างสำคัญในตระกูลพรหมพงศ์จำพวกอัฐทิศ ชื่อ อัญชัน สมโภชขึ้นระวาง ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2520 พระราชทานนามว่า” พระศรีนรารัฐราชกิริณี จิตรวดีโรจนสุวงศ์ พรหมพงศ์ อัฐทิศพิศาล พิเสฐธารธรณิพิทักษ์ คุณารักษกิตติกำจร อมรสารเลิศฟ้า”

ภาพ พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ จาก สารานุกรมไทยเยาวชนเล่มที่ 17 หน้า 28
ภาพ พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ จาก สารานุกรมไทยเยาวชนเล่มที่ 17 หน้า 28

8. พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ

เป็นช้างพลายลูกเถื่อน ชื่อเดิม ภาศรี เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ น้อมเกล้าฯ ถวายขึ้นระวางที่โรงพระราชพิธี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2521 พระราชทานนามว่า ” พระเศวตภาสุรคเชนทร์ นวเมนทรพาหน สุทธวิมลวิษณุพงศ์ คุณธำรงดามพหัสดินทร์ สุพัชรินทร์อนันตพล คชมงคลเลิศฟ้า”

9. พระเทพรัตนกิริณีฯ

เป็นช้างพังเผือก ลูกเถื่อน ชื่อเดิม ขวัญตา เป็นช้างที่เจ้าอาวาสเลี้ยงที่วัดจังหวัด เพชรบุรี เป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฎฐคช ชื่อ ดามพหัสดิน น้อมเกล้าฯ ถวายขึ้นระวางพระราชทานนามว่า ” พระเทพรัตนกิริณี ดามพหัสดีพิษณุพงศ์ โสตถิธำรงวิสุทธิลักษณ์ อำนรรฆคุณสบสกนธ์ วิมลสารโสภิต วิบูลกิตติ์เลิศฟ้า”

ภาพพระเทพรัตนกิริณีฯ จาก สารานุกรมไทย ฉบับที่ 17 สำหรับเยาวชน หน้า 29
ภาพพระเทพรัตนกิริณีฯ จาก สารานุกรมไทย ฉบับที่ 17 สำหรับเยาวชน หน้า 29

10. พระบรมนัขทัศ

ช้างพลายเผือก เล็บครบ ลูกเถื่อน ชื่อเดิม ดาวรุ่ง เป็นของเจ้าอาวาส ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นช้างสำคัญในตระกูล วิษณุพงศ์ จำพวก อัฎฐคช ชื่อ ครบกระจอก เป็นช้างที่มีเล็บครบ คือ เท้าละ 5 เล็บ ทั้ง 4 เท้า ครบ 20 เล็บ สมโภชขึ้นระวาง ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2521 พระราชทานนามว่า ” พระบรมนขทัศ วัชรพาหน พิษณุพงศ์ โสตถิธำรงอัฎฐคช ดิเรกยศอนันตคุณ อดุลสารเลิศฟ้า”

**************************************

บรรณานุกรม

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 17. 2537. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์ .
สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. 2530. ช้างไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

ภาพประกอบ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 17. 2537. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์ .

รวบรวมข้อมูลโดย : น.ส. โศธิดา ศิริอำนวยศิลป์ นักศึกษาช่วยงาน ปีงบประมาณ 2551 งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ