About

สนเทศน่ารู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วันสำคัญในรอบปี อาหารการกิน และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทย เพื่อส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย คุณภาพชีวิต สุขภาพ พัฒนาจิตใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ถูกนำมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่

  • บอร์ดที่จัดไว้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ชมภายในสำนักหอสมุดกลาง บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 โดยความรับผิดชอบของฝ่ายวารสารและเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง (ปัจจุบันบอร์ดนี้ยกเลิกแล้ว)
  • สนเทศน่ารู้ที่ผลิตขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดอ่านหาความรู้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง