About

สนเทศน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วันสำคัญในรอบปี และเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ถูกนำมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่

  • บอร์ดที่จัดไว้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการได้ชมภายในสำนักหอสมุดกลาง บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 โดยความรับผิดชอบของฝ่ายวารสารและเอกสาร สำนักหอสมุดกลาง
  • สนเทศน่ารู้ที่ผลิตขึ้นจากฝ่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเปิดอ่านหาความรู้ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง…